Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Konstvetenskap A och B om vardera 30 högskolepoäng

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42309

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42086

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Konstvetenskap C

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen ger dig möjlighet att öka dina kunskaper i såväl historia som teori och praktik. Du kommer att öva dig i skriftlig och muntlig presentation inför konst och arkitektur i sin specifika miljö. Det övergripande syftet med kursen är att du ska använda dina kunskaper och färdigheter i författandet av ett självständigt arbete. Förberedelser för denna uppsats, som omfattar andra halvan av terminen, utgörs bland annat av presentationsövningar och exkursioner, konstverks- och arkitekturanalyser samt analys av vetenskaplig litteratur. En delkurs ägnas också åt att arbeta med teori och metod som har relevans för din uppsats.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • kategorisera och analysera konst och arkitektur från olika epoker
 • behärska olika presentationsformer
 • självständigt och fördjupat redogöra för ett valt konstvetenskapligt område
 • redogöra för och diskutera enskilda verk samt generalisera sina kunskaper om objekten
Färdighet och förmåga
 • kritiskt tolka, analysera och problematisera konstverk och föremål
 • i tal och skrift värdera olika källor och kontrastera dem mot varandra
 • definiera och avgränsa en konstvetenskaplig frågeställning samt självständigt tillämpa den i en uppsats.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt tolka vetenskaplig litteratur
 • omfatta ett källkritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till konstvetenskap
 • motivera och definiera sin egen ståndpunkt liksom att hitta argument för och emot
denna i den vetenskapliga litteraturen
 • kritiskt resonera kring kunskapsproduktion

Examination

1001: Presentationens teori och praktik:
-Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar
-Medverkan i seminarier

1002: Teori och metod:
-Skriftlig hemtentamen
-Medverkan i seminarier

1003: Uppsats:
-Medverkan i seminarier
-Uppsats
-Muntlig presentation samt opponering på annan students uppsats

”Missade seminarier kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Gäller ej oppositionsseminariet under delkursen Uppsats

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.