Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43212

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43213

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43032

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43033

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Sociologi A

Kurs 30 högskolepoäng

Under A-kursen bekantar du dig med olika sociologiska perspektiv på samhället. Du får även prova på det sociologiska hantverket, både genom egen studie baserad på ett fältarbete och i form av en kurs om samhällsvetenskapliga metoder. Under kursen kommer du att arbeta mycket tillsammans med dina kurskamrater. Ni kommer att skriva kortare uppsatser tillsammans samt mötas i intressanta diskussioner kring kurslitteraturen vid kursens seminarietillfällen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2018

Undervisningens uppläggning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer och fältarbete.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • beskriva centrala sociologiska begrepp och teorier
 • redogöra för grundläggande forskningsmetoder i sociologi
 • uppvisa kännedom om social skiktning och sociala skiktningsprocesser i samhället
Färdighet och förmåga
 • formulera en sociologisk problemställning
 • översiktligt definiera och redogöra för centrala begrepp och teorier i sociologi
 • planera och genomföra en studie baserad på ett mindre fältarbete
 • muntligt och skriftligt redogöra för resultat av egna undersökningar
 • bedöma empiriska undersökningsresultat
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt värdera sociologisk forskning på en grundläggande nivå
 • reflektera över betydelsen av etiska aspekter i sociologisk forskning

Examination

Aktuell sociologi samt introduktion till sociologistudier:
- Skriftliga inlämningsuppgifter
- Muntlig opposition på skriftlig uppgift
- Seminariedeltagande.

Det sociala landskapet: sociologisk blick på dagens samhälle:
- Skriftlig hemtentamen
- Skriftliga inlämningsuppgifter
- Muntliga presentationer
- Seminariedeltagande.

Samhällsvetenskapliga metoder:
- Skriftlig salstentamen
- Skriftliga inlämningsuppgifter
- Muntliga presentationer
- Seminariedeltagande.

Sociologiska perspektiv:
- Skriftlig salstentamen
- Skriftliga inlämningsuppgifter
- Muntlig presentationer
- Seminariedeltagande.


Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2018

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.