Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet idéhistoria eller motsvarande. Dessutom motsvarande Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41146

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41147

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41082

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41083

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Praktik inom Idéhistoria

Kurs 30 högskolepoäng

Praktikterminen i idéhistoria är ett sätt att förbättra dina chanser på arbetsmarknaden samtidigt som det ger dig en möjlighet att testa dina kunskaper i praktiken. Kursen innebär att du genomför en praktiktjänstgöring vid någon form av kunskapsintensiv verksamhet. Exempel på detta är populärvetenskapliga tidskrifter, kulturtidskrifter, förlagsbranschen, högskolesektorn, privata företag, förvaltning och ideella organisationer samt utrednings- och handläggningsverksamhet inom offentlig förvaltning i Sverige eller utomlands. Under praktikperioden ska du föra loggbok och reflektera över ditt sätt att arbeta och de föreställningar du möter. En förutsättning för att bli antagen på kursen är att du läst idéhistoria upp till C-nivå.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Kursen innebär att studenten genomför en praktiktjänstgöring vid någon form av kunskapsintensiv verksamhet.
Exempel på detta är populärvetenskapliga tidskrifter, kulturtidskrifter, förlagsbranschen, högskolesektorn, privata företag, förvaltning och ideella organisationer samt utrednings- och handläggningsverksamhet inom offentlig förvaltning i Sverige eller utomlands. I avtal med praktikplatserna ställs krav på att självständiga arbetsuppgifter erbjuds.

Praktiken ska avse arbetsuppgifter som är av värde för studentens studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. Innan praktiken inleds godkänner kursansvarig förslag på praktikplats samt även en av praktikstället föreslagen kontaktperson. Efter avslutad praktik inlämnar kontaktpersonen intyg om studentens prestationer till kursansvarig.

Under praktikperioden ska studenten föra en loggbok.
Denna loggbok ska diskuteras vid en avstämning med examinator efter halva terminen.
Loggboken skall också ligga till grund för en mer utförlig praktikrapport som skall innehålla, dels en deskriptiv del dels en reflekterande del där studenten diskuterar sitt eget lärande i den givna situationen samt funderar kring de föreställningar av idéhistoriskt intressant natur han eller hon mött på sin praktikplats.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

•visa prov på fördjupade kunskaper om ett specifikt yrkesområde som kan vara aktuellt för en framtida sysselsättning

•visa förståelse för hur idéhistoriska begrepp och metoder kan användas för kunskapsutveckling inom en del av arbetslivet


Färdighet och förmåga

•relatera tidigare vunna kunskaper och färdigheter till krav och uppgifter inom ett specifikt yrkesområde

•visa hur man kan använda idéhistoriska verktyg och förhållningssätt i praktiken samt reflektera över mötet mellan vetenskaplig kunskap och praktisk yrkesverksamhet

•visa förmåga att förmedla sina slutsatser om teori och praktik på ett effektivt, självständigt och belysande sätt i form av en avslutande praktikrapport

Värderingsförmåga och förhållningssätt

•visa öppenhet, nyfikenhet och respekt för yrkeslivets praktiska villkor

Examination

- Fullgjord praktik
- Skriftlig praktikrapport (15-25 sidor)
- Muntlig redovsing av praktikrapporten
- Praktikintyg från arbetsgivare.
- Obligatorisk träff med examinator efter halva terminen för avstämning av loggbok.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.