Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Sociologi A, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43214

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43215

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43034

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43035

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Sociologi B

Kurs 30 högskolepoäng

B-kursen ger dig fördjupande kunskaper i sociologisk teori och metod och därmed bättre förmåga att använda sociologiska insikter vid analys av samhällsfunktioner och sociala fenomen. I slutet av kursen skriver du en mindre uppsats där du väljer att fördjupa dig i en sociologisk problemställning. Problemställningen analyserar du sedan med hjälp av lämpliga sociologiska teorier och metoder, kvantitativa eller kvalitativa.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och laborationer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för klassisk och samtida sociologisk teoribildning samt förhållandet dem emellan
 • uppvisa kunskap om kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
 • relatera vetenskapsteoretiska utgångspunkter till forskningsmetoder
 • fördjupa sig inom ett bestämt sociologiskt tillämpningsområde
Färdighet och förmåga
 • formulera och avgränsa en sociologisk problemställning
 • sammanfatta och jämföra centrala begrepp och teorier inom sociologi
 • muntligt och skriftligt presentera empiriska undersökningsresultat
 • tillämpa sociologisk teori och göra lämpliga metodval inom ramen för ett mindre uppsatsarbete
 • använda något datorprogram för sociologisk analys
 • granska och opponera på ett mindre uppsatsarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt värdera sociologisk forskning
 • värdera etiska aspekter i sociologisk forskning

Examination

Klassisk och modern sociologisk teori:
- Skriftlig salstentamen
- Skriftliga inlämningsuppgifter
- Seminariedeltagande.

Kvalitativ metod:
- Skriftliga inlämningsuppgifter
- Muntliga presentationer
- Seminariedeltagande.

Kvantitativ metod:
- Skriftlig salstentamen
- Skriftliga inlämningsuppgifter
- Seminariedeltagande.

Tillämpad sociologi - aktuella forskningsområden:
- Författande och presentation av uppsats
- Muntlig och skriftlig opposition på annan uppsats vid examinationsseminarium
- Skriftliga inlämningsuppgifter
- Seminariedeltagande.

Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.