Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-08

  Anmälningskod: SH-43220

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-08

  Anmälningskod: SH-43038

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Sociologisk teori och aktuell forskning

Kurs 7,5 högskolepoäng

Hur samhället är möjligt och hur olika sociala processer format dagens samhälle är de mest centrala frågorna som sociologiska teoretiker har försökt att besvara. Ur dessa ambitiösa försök har det uppstått en rad olika skolor, traditioner och begrepp, bland andra strukturalism, symbolisk interaktionism och postmodernism.

Genom att presentera och diskutera några inflytelserika teoretiska strömningar på den internationella och skandinaviska arenan, syftar kursen till att ge fördjupade kunskaper i sociologisk teoribildning samt centrala områden inom aktuell sociologisk forskning.https://dubhe.suni.se/apps/reg/images/11-boldtahoma_catevent_create1.gif


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2016

Undervisningens uppläggning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för fördjupad kunskap om centrala sociologiska teorier och begrepp
 • identifiera och reflektera kring teoretiska strömningar inom samtida svensk och internationell sociologisk forskning
 • kritiskt reflektera över utvecklingen och forskningen inom sociologin
 • utifrån sociologins teorier och begrepp värdera olika ställningstaganden i aktuella samhällsfrågor
 • kritiskt reflektera kring sociologins möjligheter och begränsningar och dess roll i samhället

Examination

Seminariedeltagande och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Enstaka missade seminarier, kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.