Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 30 högskolepoäng inom humaniora eller samhällsvetenskap

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Inställd

  VT18100%Dag

  Vecka 07-15

  Anmälningskod: SH-41137

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Klassikerläsning: Marshall McLuhans Understanding Media: The Extentions of Man

Kurs 7,5 högskolepoäng

”The medium is the message”, ”the global village”, ”hot media”/”cool media” och en rad andra begrepp lanserades i Understanding Media: The Extentions of Man 1964. Den skrevs av den kanadensiske litteraturvetaren Marshall McLuhan, som med sina analyser av de medieteknologiska revolutionernas konsekvenser för tänkande, kultur och samhälle kom att få brett inflytande både i 1960-talets debatt om massmedia och journalistik och i de följande decenniernas akademiska kulturteori. Med sin excentriska språkliga och analytiska stil, som delvis var ett uttryck för teorins innehåll, gavs han ofta det kulturfilosofiska oraklets roll. McLuhans förnyade aktualitet idag speglar att hans profetior kan förefalla besannade i den cybervärld som utvecklats efter hans död 1980. Vi diskuterar boken i sammanhanget av 1960-talets samhällsdebatt, men också en humanistisk forskartradition som granskat medieteknikens konsekvenser för social och kulturell förändring. Vi diskuterar även McLuhans nyckelroll bakom postmoderna teorier, särskilt Jean Baudrillards, och återklangen hos en mediesociolog som Manuel Castells (vars The Internet Galaxy anspelar på vår huvudboks systervolym The Gutenberg Galaxy).


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen inleds med ett antal inledande seminarier och bedrivs sedan i form av seminarier. Seminarierna är obligatoriska.
Utöver den lärarledda undervisningen ingår grupparbeten som en del i kursupplägget.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • utifrån djupgående kännedom analysera och diskutera frågeställningar och argumentation i McLuhans Understanding Media
 • reflektera kring de centrala begreppen i Understanding Media, deras inbördes förhållande och möjliga tillämpningar
 • diskutera McLuhans plats bland de humanvetenskapliga och kulturfilosofiska traditioner som han utgick från och bidrog till
 • reflektera över olika sätt på vilka Understanding Media var aktuell i sin samtid och har vunnit förnyad aktualitet i vår tid
 • anlägga ett historiskt kontextualiserande och kritiskt analyserande förhållningssätt till idéhistoriska källtexter

Examination

 • Aktivt deltagande på kursens seminarier
 • En mindre skriftlig uppsats vid kursens slut.
Missade seminarietillfällen kan, efter samrådan med kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Dock kan högst tre seminarietillfällen kan kompletteras med skriftliga uppgifter. Frånvaro från fler än tre seminarier medför att studenten måste gå om kursen.

Antalet tillfällen då student får genomgå examination begränsas till fem (5) för varje delkurs, enligt högskoleförordningen 6 kap 21 §.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.