Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT17100%Dag

  Vecka 35-02

  Anmälningskod: SH-42215

 • 2018-03-15

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42330

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Litteraturvetenskap A med skapande svenska

Kurs 30 högskolepoäng

I litteraturvetenskap vid Södertörns högskola får du studera texter utifrån deras egenart och innehåll, i relation till den tid då de skrevs. Du får närma dig texterna utifrån perspektiv som genus, klass och etnicitet.

Kursen är tematiskt och kronologiskt upplagd. Först får du bekanta dig med olika perspektiv, tolkningsmodeller och metoder, speglade i läsningen av ett antal kända verk från olika epoker. Därefter följer två litteraturhistoriska kurser som ger en introduktion till litteraturen från antiken till sekelskiftet 1900. I den sista delkursen får du reflektera över litteraturen som ett medium bland andra medier.

Vid sidan av de teoretiska och historiska momenten ägnar du dig åt eget skönlitterärt skrivande i mindre skala, där uppgifterna anknyter till litteraturen.

Kursen ger dig grundläggande litteraturhistorisk kunskap och syftar till teoretisk insikt och analytisk förmåga, både i tal och i skrift.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Samtliga seminarier är obligatoriska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

 • redogöra för grunderna i litteraturens historia
 • överblickande beskriva litterär kanonbildning som kulturhistorisk konstruktion och dess genusaspekter
Färdigheter och förmåga
 • tillgodogöra sig och identifiera litteratur från olika genrer och epoker
 • beskriva och sammanfatta enklare teoretiska resonemang kring estetiska texter
 • uttrycka sig skriftligt på ett klart och resonerande språk
 • tillämpa elementära teoretiska och metodiska tillvägagångssätt vid litteraturanalys
 • använda grundläggande litteraturvetenskapliga och stilistiska begrepp och praktisera dessa i analysen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt och i dialog med andra analysera och tolka skönlitteratur i olika genrer på ett grundläggande sätt
 • förstå och förklara betydelsen av ett kritiskt, förberett och faktagrundat förhållningssätt.

Examination

Att analysera litteratur: drama, lyrik, epik:
1001 Seminariepresentationer och en skriftlig hemtentamen

Antiken till 1600-talet:
1002: Skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande vid seminarierna.
1003: Skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande vid seminarierna.

Från sekelskifte till sekelskifte 1700 till 1900:
1004: Skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande vid seminarierna.
1005: Skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande vid seminarierna.

Litteratur och andra medier:
1006: Skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande vid seminarierna.

Skapande svenska I:
1007: Studenten fullgör självständiga skrivuppgifter samt deltar aktivt vid seminarierna.

Högst 25% av missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.