Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Pedagogik A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42013

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Pedagogik B

Kurs 30 högskolepoäng

I B-kursen fördjupas och breddas kunskaperna inom pedagogikämnet. Kursen introducerar aktuell pedagogisk forskning inom tre centrala fält: ”relationer och praktiker”, teori och policy”, globalisering och social rättvisa”. Med fokus på pedagogiska frågor om människans tillblivelse, handlande och meningsskapande riktas blicken i den första delkursen mot pedagogiska relationer och praktiker i en rad sammanhang i och utanför formaliserade utbildningsinstitutioner. I delkurs två står relationen mellan utbildning och demokrati i centrum. Makt, kunskap och konflikt är centrala teman vilka belyses i relation till frågor om fostran, utbildning och undervisning. I delkurs tre behandlas de pedagogiska utmaningar som uppstår i ett mångkulturellt och globaliserat samhälle där frågor om interkulturalitet, medborgarfostran och individens delaktighet i samhällslivet alltmer aktualiseras. I delkurs fyra formuleras en pedagogisk frågeställning och en mindre empirisk studie genomförs.

Pedagogik B – delkurser
Pedagogik som förändring: relationer och praktiker, 7,5 hp
Pedagogikens förutsättningar: teori och policy, 7,5 hp
Pedagogiska utmaningar: globalisering och social rättvisa, 7,5 hp
Självständigt vetenskapligt arbete I, 7,5 hp


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2016

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Uppsatsarbetet sker enskilt eller i par om högst två (2) studenter. Uppsatshandledning sker huvudsakligen i grupp i samband med seminarierna.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse:

 • förklara forskningsfältets relevanta teorier och begrepp
 • redogöra för utvecklingen inom det pedagogiska forskningsfältet
 • redogöra för ett urval av den pedagogiska forskningens teorier och metoder samt diskutera metodologiska problem i relation till dessa
Färdigheter och förmåga:

 • söka, och kritiskt tolka relevant information för att formulera en adekvat pedagogisk frågeställning
 • tillämpa en utvald vetenskaplig teori och forskningsmetod på en pedagogisk frågeställning
 • planera, skriftligt genomföra och muntligt presentera en kortare vetenskaplig undersökning inom ramen för vedertaget akademiskt skrivande.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • bedöma den pedagogiska forskningens möjligheter och begränsningar samt dess roll i samhället.
 • kritiskt granska olika teoretiska perspektiv, forskningsmetoder och forskningsetiska principer i relation till en specifik frågeställning

Examination

1001: Pedagogik som förändring: relationer och praktiker,
1002: Pedagogikens förutsättningar: teori och policy,
1003: Pedagogiska utmaningar: globalisering och social rättvisa, examineras genom:

• Skriftliga inlämningsuppgifter
• Muntliga redovisningar
• Seminariedeltagande

1004: Självständigt vetenskapligt arbete, examineras genom:

• En självständigt genomförd empirisk studie redovisad i en skriftlig rapport
• Ventilering av färdigställt arbete
• Opponering på minst ett arbete
• Seminariedeltagande

Enstaka missade seminarietillfällen kan, efter samråd men delkursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget VG på hela kursen krävs motsvarande betyg på kursen ”Självständigt arbete” samt ytterligare minst två delkurser.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.