Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Pedagogik A och B, om vardera 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42014

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Pedagogik C

Kurs 30 högskolepoäng

Under C-kursen ges studenten möjligheter att utveckla ett eget intresseområde med utgångspunkt i aktuell pedagogisk forskning. Processen att genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete påbörjas i delkurs ett där studenten väljer att fördjupa sig i något av fälten ”relationer och praktiker”, "teori och policy” eller "globalisering och social rättvisa". Delkurs två syftar till att stärka studentens självständighet och förmåga till vetenskapligt kritiskt arbete. Här fördjupas kunskaperna i vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor. Kursen behandlar även etiska dilemman som kan uppstå inom ramen för ett forskningsarbete, och den pedagogiska forskningens samhällsrelevans diskuteras. Inom ramen för delkurs tre, och med stöd i handledning, producerar studenten ett större självständigt vetenskapligt arbete som presenteras både muntligt i ett oppositionsförfarande och skriftligt i form av en vetenskaplig rapport.

Pedagogik C – delkurser
Att välja forskningsfält, 5 hp
Vetenskapsteori & metod, 10 hp
Självständigt vetenskapligt arbete II, 15 hp


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2016

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Uppsatsarbetet sker enskilt. Uppsatshandledning äger rum såväl enskilt som i mindre grupper.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse:

 • ingående redogöra för pedagogikämnet och dess vetenskapliga grund
 • förklara och kritiskt jämföra olika vetenskapsteoretiska och metodologiska ansatser
 • förklara forskningsprocessens olika delar och hur dessa samspelar i en sammanhållen argumentation
 • överblicka, jämföra och sammanfatta aktuella inriktningar inom de pedagogiska forskningsfälten samt fördjupa sig inom någon del av området
Färdigheter och förmåga:

 • självständigt identifiera och formulera en väl avgränsad frågeställning
 • söka, värdera och kritiskt tolka relevant material för en vald avgränsad frågeställning
 • producera en forskningsöversikt
 • planera en forskningsdesign samt motivera teoretiska och metodologiska val
 • tillämpa vald vetenskaplig teori och forskningsmetod genom att planera, genomföra och presentera en vetenskaplig undersökning.
 • muntligt och skriftligt diskutera och argumentera för problem och lösningar inom det valda pedagogiska forskningsfältet
Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • värdera den egna frågeställningens begränsningar och möjligheter i relation till pedagogikens forskningsfält
 • bedöma och värdera hur vetenskapsteoretiska och metodologiska val får konsekvenser för en studies resultat och slutsatser
 • bedöma och värdera ett arbetes vetenskapliga och samhälleliga relevans
 • identifiera och värdera forskningsetiska frågeställningar samt tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt

Examination

1001: Att välja forskningsfält:

 • Skriftlig hemtentamen
 • Seminariedeltagande
1002: Vetenskapsteori & metod:
 • Skriftlig hemtentamen.
 • Grupparbete som redovisas muntligt
 • Seminariedeltagande
1003: Självständigt vetenskapligt arbete II examineras genom:
 • En självständigt författat vetenskapligt arbete (kandidatuppsats)
 • Ventilering av färdigställt arbete
 • Opponering på en studentkollegas arbete
 • Seminariedeltagande
Enstaka missade seminarietillfällen kan, efter samråd men delkursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget VG på hela kursen krävs motsvarande betyg på kursen ”Vetenskapsteori & metod” samt på kursen ” Självständigt vetenskapligt arbete II”

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.