Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42141

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42120

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Dramatext och teater A med skapande svenska

Kurs 30 högskolepoäng

Som konstart ämnad för ett kollektivt mottagande diskuterar dramatiken i ovanligt hög grad civilisationens kärnfråga, "hur ska vi leva tillsammans?" På kursen lär du dig analysera dramatik som historiskt material och som levande livsmateria. Du får grepp om dramats utveckling och villkor från antiken till sekelskiftet 1900, samt verktyg att analysera äldre dramatik utifrån nutida genus- klass- och postkoloniala aspekter. Parallellt skriver du egna skönlitterära korttexter i anslutning till kurslitteraturen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

 • förstå genrebegreppet och den dramatiska genrens specifika drag
 • redogöra för grunderna i dramaanalys
 • förstå maktstrukturers respektive intertextualitetens roll i dramats historiska utveckling
 • identifiera olika typer av dramatiska texter och dramatiskt berättande
 • översiktligt redogöra för västerländska teaterhistoriska epoker från antiken till sekelskiftet 1900
Färdigheter och förmåga
 • analysera dramatiska och andra litterära texter
 • tolka dramatiska texter genom kontextualisering och tillämpning av relevanta dramateoretiska och kritiska perspektiv
 • skriva skönlitterärt i olika genrer
 • förmedla förvärvade kunskaper genom muntlig presentation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • problematisera egna spontana åsikter med hjälp av kritiskt tänkande
 • reflektera över och kritiskt bedöma vetenskapliga texter inom ämnesområdet i ett historiskt och nutida perspektiv

Examination

1001: Introduktion till dramaanalys:
-Skriftlig hemtentamen
-Seminariedeltagande

1002: Dramat som intertext:
-Muntlig redovisning samt hemtentamen
-Seminariedeltagande

1003: Dramatiskt berättande:
-Muntlig redovisning samt hemtentamen
-Seminariedeltagande

1004: Skapande svenska 1:
-Självständiga skrivuppgifter
-Seminariedeltagande

Missade seminarier kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.