Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42012

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42090

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Pedagogik A

Kurs 30 högskolepoäng

Pedagogik är ämnet om människor, lärande och förändring. Under hela mänsklighetens historia har pedagogiska frågor stått i centrum för människans utveckling och samhällets förändring. Pedagogik kan på många sätt sägas vara de marginaliserades vetenskap. Oavsett om det har handlat om barn, de ”obildbara klasserna”, ”ociviliserade” kulturer eller, i nutid, människor på flykt så intresserar sig ämnet för relationer mellan majoriteten och minoriteter, mellan de som anses kunniga och de som anses mindre kunniga. I pedagogikämnet på Södertörns högskola behandlas därför även frågor om makt och kunskap, frihet och frigörelse utifrån intersubjektiva och interkulturella perspektiv. Fokus är den ömsesidiga förändringspotential som finns i mötet mellan människor i olika pedagogiska relationer och praktiker.

Vem ska läsa pedagogik?

Den ska läsa pedagogik som är intresserad av människor och deras förändringsmöjligheter, det vill säga hur man kan initiera och stödja lärande och utveckling i viss riktning och med viss intention. Vilka har särskild nytta av att läsa pedagogik? Lärare för alla stadier i skola och förskola, speciallärare, genusvetare, konstvetare, poliser, präster, beteendevetare, kulturvetare, personalvetare, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och ungdomsledare – ja, alla som arbetar med, och intresserar sig för, förändring och utvecklig av människor och verksamheter inom skola, vård, omsorg och andra mellanmänskliga yrken.

Utbildningens innehåll

Pedagogik A ger en introduktion till ämnet Pedagogik. Kursen behandlar centrala begrepp inom pedagogikämnet och placerar ämnet i historia och nutid. I den första delkursen behandlas ämnets framväxt, dess relation till andra ämnen och vad som utmärker en pedagogisk fråga. Här undersöks också platsens betydelse för pedagogiska processer. I delkurs två utforskas vissa tidlösa pedagogiska problem så som relationen mellan fostran och frihet samt relationen mellan individ och samhälle. Pedagogikens politiska och etiska dimensioner introduceras i delkurs tre genom ett särskilt fokus på interkulturalitet och frågor om marginalisering, diskriminering, normalitet och avvikelse. Genom studier av ungdomskultur, populärkultur, konst och mediekultur i samtidens stadsrum, kultur- och föreningsliv uforskas i delkurs fyra relationen mellan pedagogik och estetik. Ett urval av grundläggande vetenskapsteoretiska och forskningsmetodiska verktyg behandlas inom ramen för samtliga delkurser.

Pedagogik A - delkurser
Pedagogikens plats & platsens pedagogik, 7,5 hp
Tidlösa pedagogiska problem, 7,5 hp
Pedagogik från marginalen, 7,5 hp
Pedagogiska frirum, 7,5 hp


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2016

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse:

 • beskriva pedagogikämnets historiska framväxt och dess centrala begrepp samt förklara ämnets relation till andra discipliner
 • redogöra för och kritiskt diskutera några av pedagogikens tidlösa problem
 • kontextualisera och jämföra samtida och klassiska texter i relation till pedagogikens tidlösa problem
 • redogöra för och kritiskt diskutera etiska och politiska dimensioner av pedagogik som exempelvis frågor om interkulturalitet, marginalisering, diskriminering, normalitet eller avvikelse
 • redogöra för och kritiskt diskutera informell kunskapsproduktion och meningsskapande i lokalsamhället i relation till den estetiska dimensionen av pedagogik
Färdighet och förmåga:

 • utforska en plats utifrån en pedagogisk frågeställning
 • med hjälp av en kommenterad referenslista redogöra för egna slutsatser kring en pedagogisk frågeställning
 • urskilja och beskriva hur ett tidlöst pedagogiskt problem kan ta sig uttryck i en pedagogisk praktik
 • genomföra textanalyser av styr- och policydokument med fokus på pedagogiska frågor om marginalisering, diskriminering, normalitet och avvikelse
 • planera, genomföra och redovisa en mikro-etnografisk fältstudie med fokus på informell kunskapsproduktion och meningsskapande
Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • bedöma och värdera det vetenskapliga ämnet pedagogik och dess roll i samhället
 • bedöma och värdera ett tidlöst pedagogiskt problems karaktär, möjligheter och begränsningar i samtiden
 • bedöma och värdera den interkulturella problematikens karaktär, möjligheter och begränsningar i samhället samt textanalysens möjligheter och begränsningar som vetenskaplig metod
 • bedöma och värdera vilken roll och funktion informell kunskapsproduktion och meningsskapande har i lokalsamhället samt den mikro-etnografiska fältstudiens möjligheter och begränsningar som vetenskaplig metod

Examination

1001 - Pedagogikens plats & platsens pedagogik:
• Skriftlig individuell hemtentamen
• Muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete
• Seminariedeltagande

1002 - Tidlösa pedagogiska problem:
• Skriftlig individuell litteraturstudie
• Muntlig presentation i grupp
• Seminariedeltagande

1003 - Pedagogik från marginalen:
• Skriftlig individuell textanalys av styr- och policydokument
• muntlig presentation i grupp
• Seminariedeltagande

1004 - Pedagogiska frirum:
• Skriftlig individuell hemtentamen
• Fältstudie i grupp med muntlig opposition/respons
• Seminariedeltagande

Enstaka missade seminarietillfällen kan, efter samråd men delkursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget Väl godkänt (VG) krävs motsvarande betyg på minst 22,5 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.