Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen med 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Stängd...

  VT18100%Dag

  Vecka 13-17

  Anmälningskod: SH-43168

 • 2018-09-17

  VT19100%Dag

  Vecka 14-18

  Anmälningskod: SH-43222

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Sociologiska analysinriktningar

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen behandlar sociologiska analysinriktningar genom att introducera aktuell sociologisk forskning samt tankegångar kring hur olika aspekter av samhällslivet förklaras. Kursen syftar till att de studerande ska uppnå en fördjupad förståelse av hur olika empiriska studier präglas och påverkas av valet av analysinriktningar.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2016

Undervisningens uppläggning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Under kursen hålls föreläsningar där tyngre delar av litteraturen behandlas. I kursen ingår även seminarier där deltagarna får möjlighet att utveckla sina egna tankegångar kring litteraturen. På seminarierna behandlas av studenterna skriftligt formulerade frågeställningar och papers eller andra relevanta texter kring centrala teman i litteraturen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • förklara och kritiskt tolka hur, och med vilka teoretiska och metodologiska redskap, sociologiska analyser byggs upp
 • med hjälp av centrala sociologiska analysinriktningar problematisera och analysera tankegångar om hur samhället kan förklaras
 • kritiskt tolka antaganden om verkligheten och problematisera kring hur kunskap om verkligheten kan nås
 • analysera och jämföra olika typer av samhällsförändring
 • uppvisa medvetenhet om vetenskapliga teoriers och metoders inneboende möjligheter och begränsningar

Examination

Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter.

Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.