Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i etnologi. Dessutom gymnasiekurs SvB/Sv2 B eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41007

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41008

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41072

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41073

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa

Kurs 30 högskolepoäng

Kursen innebär att du genomför praktik vid myndighet, förvaltning, organisation eller företag, i Sverige eller utomlands. Under praktiken, som omfattar minst 15 veckor, får du tillfälle att omsätta dina teoretiska ämneskunskaper i praktiskt arbete och lära dig hur din utbildning motsvarar de krav som ställs av arbetsmarknaden. Du ordnar själv din praktikplats, som sedan ska godkännas av kursansvarig.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2014

Undervisningens uppläggning

Praktiktjänstgöringen skall omfatta minst 15 veckor. Studenten ordnar själv sin praktikplats. Innan praktiken inleds godkänner kursansvarig förslag på praktikplats samt även en av praktikplatsen föreslagen kontaktperson. Campusförlagda seminarier kan förekomma.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redogöra för hur teoretisk och praktisk kunskap hänger samman
 • omsätta inhämtade etnologiska kunskaper i en konkret verksamhet
 • sammanfatta aspekter av yrkeslivet som inte fås via teoretisk utbildning
Färdighet och förmåga
 • utföra kvalificerat utredande och/eller analytiskt arbete vid en myndighet, förvaltning, organisation eller liknande i Sverige eller utomlands
 • tillämpa etnologiska teoretiska kunskaper i praktiskt, administrativt arbete och utredningsarbete
 • i rapportform förmedla sina slutsatser om teori och praktik på ett effektivt, självständigt och belysande sätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera och reflektera över yrkeslivets villkor och krav
 • kritiskt reflektera över och värdera hur de färdigheter utbildningen gett svarar mot arbetsmarknadens krav

Examination

Kursen examineras genom

 • genomförd, och av kontaktperson intygad, praktik
 • en av studenten skriven praktikrapport
 • en muntlig presentation av praktikrapporten
Enstaka missade seminarietillfällen kompenseras vid nytt tillfälle. Kompletteringar ska vara examinator tillhanda senast tre veckor efter examinationstillfället.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2014

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.