Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42280

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42283

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42081

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42111

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Genusvetenskap A

Kurs 30 högskolepoäng

A-kursen belyser betydelsen av kön och genus ur olika perspektiv. Kursen består av fyra delkurser. Första delkursen ger en grundläggande introduktion till ämnet genusvetenskap och teorier om kön, genus, sexualitet och intersektionalitet. Begrepp som makt, motstånd och erfarenhet diskuteras och relateras till vardagsnära sammanhang och samtida samhälls- och kulturdebatter. I den andra delkursen problematiseras makt, medborgarskap, kön och sexualitet i historien. Historiska källtexter diskuteras och sätts i relation till de sociala och idémässiga sammanhang som de skapades i. Den tredje delkursen tematiserar kultur, kropp och teknik i bland annat reklam, film och digitala medier – inom ramen för feministiska kulturstudier. I den fjärde delkursen behandlas genus, politik och livsvillkor, med särskilt fokus på hur lokala och globala processer hänger samman och samspelar. Under delkursen bekantar du dig med olika sätt att förstå och jobba för förändring av maktrelationer i Sverige och världen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och examinerande seminarier.

Frånvaro från seminarier kompletteras i skriftlig form i enlighet med anvisningar från kursansvarig.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse:
• redogöra för grundläggande kunskap i teorier om kön, genus, sexualitet och intersektionalitet
• uppvisa en grundläggande förståelse för maktordningars betydelse och samspel i samhälle och kultur såväl historiskt som i nutid samt i nationella, internationella och transnationella sammanhang.

Färdighet och förmåga
• granska och jämföra företeelser i samhälle, kultur och media utifrån genusvetenskapliga teorier, begrepp och frågeställningar såväl muntligt som skriftligt
• ge bidrag till seminariediskussioner samt ge muntliga presentationer, såväl enskilt som i grupp
• identifiera, beskriva och diskutera grundläggande genusvetenskapliga teorier, begrepp och frågeställningar, främst med humanistisk och samhällsvetenskaplig grund

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• uppvisa en grundläggande förmåga att kritiskt analysera kulturella, politiska och historiska företeelser med utgångspunkt från kategorin kön
värderingsförmåga och förhållningssätt
• uppvisa en grundläggande förtrogenhet med den akademiska miljön och dess bas i kritiskt tänkande.

Examination

Samtliga delkurser examineras genom
- Skriftlig hemtentamen
- Examinerande seminarier
- Löpande muntliga och skriftliga framställningar.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs motsvarande betyg på minst 22,5 högskolepoäng

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.