Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Dramatext och teater A med skapande svenska; eller Litteraturvetenskap A med skapande svenska, dramainriktning; eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42214

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42121

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Dramatext och teater B med skapande svenska

Kurs 30 högskolepoäng

Under terminen fördjupar du dig i det moderna dramat från 1800-talets slut till den nyskrivna dramatik som sätts upp idag. Dramatexterna analyseras utifrån samtida och historiska sammanhang och du undersöker hur processer som översättning, bearbetning och nytolkning fungerar i ett teatersammanhang. Du kommer i kontakt med modern teaterteori och studerar dess spår i dagens scenkonst med exempelvis den postdramatiska teatern. Du fortsätter att skriva parallellt, nu med inriktning på recension och essä och den uppsats som avslutar kursen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2018

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för dramavetenskapens teoretiska perspektiv och centrala begrepp från det moderna genombrottets 1880-tal och framåt
 • redogöra för strömningar i modern och nutida dramatik samt för viktiga dramatiker i dagens teaterliv
 • beskriva gränssnittet mellan dramatext och sceniskt framförande
Färdighet och förmåga
 • kritiskt granska vetenskapliga texter inom ämnesområdet
 • tillämpa teoretiska perspektiv vid analys av dramatext
 • uttrycka sig skriftligt och muntligt med ett klart och resonerande språk
 • identifiera en litteraturvetenskapligt relevant frågeställning och självständigt besvara den i en mindre uppsats
 • redovisa skriftliga arbeten inom föreskrivna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt värdera dramatexters estetik och resonera kring deras roll i samhället
 • använda kritiska argument på ett omdömesgillt sätt
 • värdera texters vetenskaplighet

Examination

1001: Text och uppsättning, 1002: Det moderna dramat samt 1003: Nutida drama och teater, examineras genom:
Skriftliga inlämningsuppgifter
Muntliga redovisningar, både individuellt och i grupp
Seminariedeltagande

1004: Skapande svenska 2, examineras genom:
Självständiga skrivuppgifter
Seminariedeltagande

1005: B-uppsats, examineras genom:
Framläggande och försvar av den egna uppsatsen samt opposition på annan students uppsats
Seminariedeltagande.

Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Detta gäller dock inte uppsatsventileringen där närvaro är ett krav.

För betyget Väl godkänt (VG) på helkurs krävs motsvarande betyg på minst totalt 15 högskolepoäng. Det finns inget krav på att uppsatsen måste ingå i dessa poäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2018

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.