Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen med 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 19-23

  Anmälningskod: SH-43211

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 19-23

  Anmälningskod: SH-43041

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Kvalitativa metoder

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen behandlar hur kvalitativa studier utförs i praktiken. Fokus läggs på empirisk fingerfärdighet, dvs konsten att ställa sådana frågor till verkligheten som kan besvaras samt att kunna använda sin empiri till att kunna säga något som går utöver det rent beskrivande och vardagstolkande. Studenterna lär sig att identifiera hur, och med vilka teoretiska och metodiska redskap, kvalitativa analyser byggs upp.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2016

Undervisningens uppläggning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för fördjupade kunskaper om kvalitativ metod och analys
 • identifiera och kritiskt reflektera kring hur kvalitativa analyser byggs upp samt vilka teoretiska och metodologiska redskap som kan användas i olika typer av analyser
 • formulera och värdera frågeställningar för genomförande av vetenskaplig analys med hjälp av kvalitativa metoder
 • tillämpa kvalitativ metod och integrera metoden samt metodtillämpningen i analyser
 • självständigt bedöma etiska aspekter i sociologiska forskningsarbeten
 • kritiskt utvärdera arbeten som bygger på kvalitativa metoder

Examination

Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter.

Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.