Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i etnologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 46-50

  Anmälningskod: SH-41183

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Kulturvetenskapliga metoder, etnologi

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen fördjupar färdigheterna i att tillämpa kulturvetenskapliga forskningsmetoder kopplade till kultur- och samhällsanalyser. Avsikten är att ge dig fördjupade förmågor att på egen hand identifiera och formulera frågeställningar, göra relevanta metodval, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information samt genomföra en uppgift inom en given tidsram. Kursen visar den dynamik som kan skapas i en kontrastering av olika källtyper och metodologiska traditioner, främst i brytningspunkterna mellan nutid och historia, lokala händelser och globala processer.

Denna kurs kan läsas både fristående eller som en del av magisterprogrammet i etnologi med inriktning kultur- och samhällsanalys/del av masterprogrammet i etnologi med inriktning kulturell mångfald och transnationella processer i Europa.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2014

Undervisningens uppläggning

Undervisningen genomförs i form av seminarier.

Lärandemål

Eftergenomgången kurs kan studenten

 • uppvisa fördjupad kunskap om etnologiska och olika kulturvetenskapliga analysmetoder
 • välja adekvata analysmetoder i relation till material och problemställningar
 • självständigt diskutera de vetenskapsteoretiska förankringarna i kulturanalysens
vanligaste undersöknings- och materialinsamlingsmetoder
 • inta ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt till olika typer av källor och information.

Examination

Kursen examineras genom:
Löpande skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar
Deltagande vid kursens seminarier
Deltagande vid etnologiämnets högre seminarier

Enstaka missade seminarier kompenseras genom skriftlig inlämningsuppgift. Kompletteringar ska vara examinator tillhanda senast tre veckor efter examinationstillfället.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2014

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.