Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Genusvetenskap A, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42235

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42282

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42088

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42089

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Genusvetenskap B

Kurs 30 högskolepoäng

Genusvetenskap B ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om betydelsen av kön, genus och sexualitet från A-kursen. Kursen består av fyra delkurser som ger träning i både analytisk förmåga och praktiska arbetssätt som kan användas i självständiga vetenskapliga arbeten.

Första delkursen sätter fokus på familjen som genusskapande institution ur historiska och tvärkulturella perspektiv. Olika synsätt på familjen bryts mot varandra och familjens betydelse för kön, sexualitet och samhälleliga institutioner granskas kritiskt.

I den andra delkursen sker en teoretisk fördjupning med inriktning mot intersektionella teorier. Under delkursen läses och diskuteras teorier och begrepp som på olika sätt behandlar maktordningars sammanflätning. På så sätt vidgas och kompliceras förståelsen av begreppet intersektionalitet från A-kursen.

Den tredje delkursen ger kunskaper i ett urval av genusvetenskapens forskningsmetoder och en introduktion till genusvetenskapens vetenskapsteoretiska ansats. Praktiska metodövningar varvas med diskussioner och reflektioner kring relationen mellan teoretiska perspektiv, undersökningsområde och val av metoder.

Under den sista delkursen genomför du tillsammans med en studiekamrat ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Undervisningen sker till stor del genom kollektiv handledning där ni läser och kommenterar varandras arbeten. Det självständiga arbetet ger en chans till fördjupning i ett ämne som ni finner givande.

Genusvetenskap B - delkurser
Delkurs 1: Familjen som genusskapande institution, 7,5 hp
Delkurs 2: Intersektionella teorier, 7,5 hp
Delkurs 3: Kunskap, makt och metoder I, 7,5 hp
Delkurs 4: Självständigt vetenskapligt arbete, 7,5 hp


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2014

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Uppsatsarbetet sker i mindre grupper om 2-3 studenter. Uppsatshandledning sker huvudsakligen i grupp i samband med seminarierna.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • uppvisa god kännedom om begreppet familj och dess olika betydelser i samhälle och kultur i såväl historien som i samtiden,
 • förklara teorier och begrepp som används i intersektionella analyser,
 • redogöra för ett urval av genusvetenskapliga metoder samt diskutera metodologiska problem,
 • redogöra för kunskap om genusvetenskapens vetenskapsteoretiska ansats och kontext, samt forskningsetik.
Färdighet och förmåga
 • analysera genusskapande institutioner ur historiska och tvärkulturella perspektiv,
 • använda intersektionella teoretiska perspektiv i olika situationer och sammanhang, samt diskutera skillnaderna dem emellan,
 • använda genusvetenskapliga forskningsmetoder, analysredskap och praktiska metodverktyg i en mindre genusvetenskaplig undersökning,
 • formulera, genomföra och presentera en mindre genusvetenskaplig undersökning,
 • skriva stringenta texter av skilda slag inom ramen för akademiskt skrivande.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till olika teoretiska perspektiv och forskningsmetoder,
 • bedöma relevansen hos olika teoretiska perspektiv och forskningsmetoder i relation till en specifik frågeställning.

Examination

Delkurserna ”Familjen som genusskapande institution” och ”Intersektionella teorier”, samt ”Kunskap, makt och metoder I” examineras genom

 • Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier
 • Muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter
Delkursen ”Självständigt vetenskapligt arbete” examineras genom:
 • Uppsats-PM och löpande skriftliga inlämningar
 • Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier
 • Färdigställd uppsats
 • Ventilering av färdigställd uppsats
 • Opponering på minst en uppsats
Enstaka missade seminarier kan kompenseras i skriftlig form i enlighet med anvisningar från delkursansvarig.

För betyget VG på hela B-kursen krävs motsvarande betyg på kursen ’Självständigt vetenskapligt arbete’ samt ytterligare minst 2 delkurser.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2014

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.