Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Etnologi A, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41003

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41004

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41066

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41067

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa

Kurs 30 högskolepoäng

Etnologi B ger fördjupade kunskaper om frågeställningar aktuella vid studier av kulturell komplexitet, individ och struktur, synkrona och diakrona processer. Postkolonial teoribildning rörande kulturell variation, etnicitet, ras, nationell identitet, genus och makt utgör centrala teman. Tonvikt läggs också på metodfrågor och vetenskaplig reflexivitet under olika tidsperioder. Frågor om granskande förhållningssätt till vetenskaplig text samt källkritik, etik och tolkning diskuteras ingående bl.a. i samband med läsning av fältarbetsklassiker. Viktiga inslag i kursen är övningar i dokumentation – egna observationer och intervjuer i fältet samt arkivsökningar. Kursen avslutas med ett skriftligt arbete i form av en uppsats.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • diskutera och behandla kulturvetenskapliga frågeställningar om klass, genus, etnicitet och andra sociala identitetskonstruktioner i jämförande europeisk belysning
 • diskutera och behandla frågor om etniska relationer, mångfaldens organisation samt migration och globalisering
 • presentera och diskutera teorier om kulturella och sociala processer i komplexa samhällen
Färdighet och förmåga
 • samla in, bearbeta och i uppsatsform presentera ett etnologiskt material inom ett valt problemområde
 • framställa, analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter
 • problematisera och göra enklare tillämpningar av vetenskaplig reflexivitet i egna och andras texter
 • delta i vetenskapliga diskussioner och genomföra presentationer av vetenskapliga texter och av egna arbeten
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • inta ett prövande förhållningssätt till vetenskapliga, visuella och litterära representationer av ras, kultur och etnicitet
 • förhålla sig vetenskapligt till samhällsrelaterade problematiker utifrån frågeställningar rörande mångfald, baserade bl.a. på genus, etnicitet, klass och kultur
 • visa medvetenhet om etiska frågor och problem inom etnologisk forskning

Examination

1001 - Kulturell komplexitet och globala processer:
Individuellt skriftligt arbete och muntliga och skriftliga övningar inför och under seminarierna.

1002 - Vetenskaplig reflexivitet och etnologiska metoder:
Individuellt skriftligt arbete och muntliga och skriftliga övningar inför och under seminarierna.

1003-1004 Tillämpad etnologi och uppsats:
(1003 - Tillämpad etnologi) Fältarbete, individuellt skriftligt arbete, muntliga och skriftliga övningar inför och under seminarierna.

(1004 - B-uppsats) Fältarbete, uppsatsskrivande, uppsatsseminarier och opposition.

Ett seminarium på varje delkurs kan kompenseras skriftligt.

För att få VG på delkursen Tillämpad etnologi och uppsats krävs VG på B-uppsatsen.

För betyget VG på hela B-kursen krävs betyget VG på minst 15 högskolepoäng. I dessa 15 högskolepoäng ska B-uppsats, 7,5 högskolepoäng (1004) ingå.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.