Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-40

  Anmälningskod: SH-43251

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-40

  Anmälningskod: SH-43061

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

EU-rättens grunder

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen, som är en juridisk introduktionskurs på A-nivå, ger dig en översikt över den svenska rättsordningen och över EU:s uppbyggnad och funktion. Vidare behandlar kursen sambandet mellan EU-rätten och det svenska rättssystemet, det vill säga hur EU-rätten påverkar den svenska rättsordningen. Lagstiftningsprocedur, domstols- och myndighetsväsende, juridisk metod, de fyra friheterna och den gemensamma marknaden samt offentlighetsprincip i Sverige och i EU tas upp. Kursen ingår i Europa, staten och den offentliga rätten (ESO), 60 högskolepoäng, samt i EU, den svenska staten och företagandets villkor, 30 högskolepoäng, men kan även läsas separat.
Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar skriftliga inlämningsuppgifter och studiebesök.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

- redovisa grundläggande kunskaper om det svenska och det EU-rättsliga rättssystemets uppbyggnad

- beskriva hur EU-rätten kommer in i det svenska rättssystemet

- uppvisa förståelse för rättsordningens funktioner i samhället

- redovisa olika typer av rättskällor på nationell och europeisk nivå och i olika media

- under vägledning, söka juridisk information med olika sökverktyg

- identifiera de relevanta nationella rättskällorna (lagtexter, förarbete, rättspraxis, doktrin) för att lösa enkla juridiska frågeställningar

- referera till nationellt juridiskt material.

Examination

- skriftlig salstentamen
- aktivt seminariedeltagande
- muntliga presentationer individuellt och i grupp
- skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
- obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar och studiebesök samt obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning

Enstaka missade obligatoriska moment kan efter samråd med kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.