Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen samt gymnasiekurs Sv B/Sv2 B

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 14-18

  Anmälningskod: SH-41015

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 14-18

  Anmälningskod: SH-41184

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen behandlar tankar om och vetenskapliga perspektiv på kulturella identiteter och historiska processer i Europa, genom att sammanlänka etnologiska, folkloristiska och relaterade disciplinära perspektiv med större teoretiska perspektiv inom samhällsvetenskap och humaniora. Kursen introducerar ett teoretiskt djup för analytiska kategorier som kultur, etnicitet, identitet, ritual och berättande. Studier av empiriska arbeten och teoretiska diskussioner om ovan nämnda kategorier ingår, med utgångspunkt i internationell etnologisk forskning och relaterade discipliner.

Kursen ger en generell teoretisk grund och förståelse för kunskapssyn och vetenskaplig praxis inom etnologiämnet, samt träning i både akademiskt tal och skrivande.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Kursen består av föreläsningar och seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • analysera olika typer av transnationella processer i Europa
 • förklara komplexa samband mellan sociala och kulturella förändringar och problematisera dessa samband på lokala och globala nivåer, mellan individer, grupper och institutioner, samt mellan historiska och samtida tidsperspektiv
 • redogöra för etnologisk praxis och kunskapssyn på en generell nivå
Färdighet och förmåga
 • självständigt följa kulturteoretisk forskning och utveckling
 • sammankoppla kulturella uttryck och praktiker i en lokal kontext med samhällsövergripande processer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera kring kulturanvändning och identitetsanvändning med både frigörande och förtryckande syften

Examination

Kursen examineras genom muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter, seminariedeltagande och deltagande på etnologiämnets högre seminarier samt författande av en kortare uppsats.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.