Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41112

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41113

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Idéhistoria A

Kurs 30 högskolepoäng

Världen styrs av idéer, skrev ekonomen John Maynard Keynes, och särskilt idéer som genomsyrar tänkandet över lång tid, tills vi efter några årtionden följer dem utan att reflektera över det eller ens vara medvetna om det. Begrepp och föreställningar som i dag är så självklara att vi inte ens tänker på dem var en gång nya, kontroversiella och omstridda. Och de kan bli det igen. Varifrån kommer till exempel begreppet demokrati, hur har det tolkats och omtolkats från antiken och framåt, vilka var alternativen och hur såg argumenten bakom dem ut? Idéhistoria handlar om det förflutna, men är lika mycket ett sätt förstå samtiden. Du lär dig känna igen, förstå och ifrågasätta antaganden och begrepp som annars bara tas för givna.
Idéhistoria A ger en allmän översikt av de västerländska idéernas utveckling från antiken, med särskilt fokus på politiska föreställningar, teorier och ideologier. A-kursens första del ger en introduktion till samtida idéer och till teman och frågeställningar inom ämnet. De följande delkurserna ger en översikt av tänkandets utveckling från antiken till våra dagar. Kursen ger dig därmed en bred kunskap om tänkare, begrepp och föreställningar genom historien och visar hur denna kunskap kan användas för att förstå vår egen tid. Föreläsningar ger överblick och sammanhang, medan seminarier ägnas åt närläsning av utvalda texter som haft särskilt stor betydelse för idéutvecklingen.
Kursen ger en bred allmänbildning som underlättar studier i andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen och är till nytta i många yrken.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2014

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar och seminarier, men även enskilda arbeten och grupparbeten förekommer. Seminarierna är obligatoriska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
• uppvisa kunskap och förståelse för huvudlinjerna i den västerländska idéhistorien - med betoning på det politiska tänkandet − från den grekiska antiken till vår egen tid,
• redogöra för centrala idéer och föreställningar i samtiden mot bakgrund av det politiska tänkandets historia,
• identifiera centrala begrepp i det politiska tänkandet och relatera begreppen till varandra och till historiska sammanhang,

Färdighet och förmåga
• läsa och identifiera argument och problem i idéhistoriska originaltexter,
• begripliggöra idéer i det förgångna och i samtiden genom att placera in dem i deras tidsmässiga politiska, kulturella och intellektuella sammanhang,
• utifrån ett idéhistoriskt perspektiv diskutera och analysera centrala politiska och intellektuella idéer i vår egen tid,
• formulera avgränsade idéhistoriska frågeställningar och diskutera dem i skriftlig form,
• inhämta, sammanställa och i skriftlig och muntlig form redogöra för idéhistoriska kunskaper,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• uppvisa insikt om och ha ett kritiskt förhållningssätt till kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
• inta ett kritiskt reflekterande förhållningssätt till sitt eget lärande,
• problematisera samtida skeenden och samhällsfenomen utifrån ett idéhistoriskt perspektiv.

Examination

Idéer i samtiden:
Skriftlig examinationsuppgift
Skriftlig och muntlig seminarieuppgift
Aktivt deltagande på seminarierna

Antiken och medeltiden:
Skriftlig salstentamen
Aktivt deltagande på seminarierna

Från renässansen till franska revolutionen:
Skriftlig hemtentamen
Aktivt deltagande på seminarierna.

1800-talet:
Skriftlig hemtentamen
Aktivt deltagande på seminarierna

1900-talet:
Skriftlig hemtentamen
Aktivt deltagande på seminarierna

På samtliga delkurser krävs aktivt deltagande vid seminarierna. Missade seminarietillfällen kan, efter samrådan med kurs-/delkursansvarig, kompenseras med hjälp av skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2014

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.