Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43249

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43050

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

EU, den svenska staten och företagandets villkor

Kurs 30 högskolepoäng

Den offentligrättsliga regleringen är omfattande i dagens samhälle och påverkas i stor utsträckning av EU-rätten. Denna kurs ger dig en bred översikt över de förvaltningslagar som påverkar företagandets villkor och betonar förhållandet mellan EU-rätten och den svenska offentliga rätten. Särskild tonvikt ligger på förfarandet vid handläggning av förvaltningsärenden samt kontrollen av maktutövningen inom den kommunala och statliga förvaltningen, där verkliga myndighetsärenden granskas. Kursen inleds med EU-rättens grunder (se kursbeskrivning för denna kurs) och behandlar därefter, i kursen Den svenska staten och företagandets villkor, sådan reglering som utgör företagandets offentligrättsliga villkor. Till exempel ingår miljö-, marknads- och skatterätt.
Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar skriftliga inlämningsuppgifter och studiebesök.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
- visa utvecklad förtrogenhet med olika typer av rättskällor
- redovisa grundläggande kunskaper om det svenska och det EU-rättsliga rättsystemets uppbyggnad och hur EU-rätten kommer in i det svenska rättsystemet
- förstå samt redogöra för företagandets offentligrättsliga villkor, det vill säga, hur företagandet styrs av stat och kommun genom beslut inom olika förvaltningsrättsliga områden
- uppvisa kunskaper om förvaltningsförfarandet och handläggningen av ärenden med anknytning till de rättsområden som kursen behandlar framförallt inom miljö, hälsa och marknad.

Färdighet och förmåga
- beskriva handläggningsförfarandet hos en förvaltningsmyndighet
- redogöra för ett rättsfall inom förvaltningsrätten
- definiera grundläggande offentligrättsliga begrepp som myndighetsutövning, offentlig förvaltning och beslut
- orientera sig inom det svenska regelsystemet som faller inom ämnet offentlig rätt och företagande
- härleda en svensk offentligrättslig regel från EU-rätten.
- självständigt identifiera, tolka, använda och referera till rimligt kompletta nationella och EU-rättsliga källor vid förvaltningsrättsliga frågeställningar
- självständigt söka juridisk information med olika sökverktyg
- bedöma tillförlitlighet och relevans hos informationskällor
- självständigt skriva akademisk text.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- relatera till företagandets offentligrättsliga villkor
- reflektera över myndighetsutövning och handläggning i förhållande till företagande.

Examination

För båda delkurserna gäller:

- skriftlig salstentamen
- aktivt seminariedeltagande
- muntliga presentationer individuellt och i grupp
- skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
- obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar och studiebesök samt obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning

Enstaka missade obligatoriska moment kan efter samråd med kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För att få betyget Väl godkänt (VG) på helkurs krävs motsvarande betyg på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.