Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43248

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03, 04-23

  Anmälningskod: SH-43051

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Europa, staten och den offentliga rätten

Kurs 60 högskolepoäng

Den offentliga rätten utgörs av förhållandet mellan statsmakten och enskilda, och innefattar bland annat myndighetsutövning och statens begränsningar och möjligheter. Här regleras i lagstiftningen vilka rättigheter och skyldigheter som enskilda personer och företag har i förhållande till staten. Sveriges medlemskap i EU samt dess anslutning till Europakonventionen gör att Europarätten till stor del påverkar den svenska rättsbildningen, och inte minst företagandets villkor. Det är kunskap i detta som kurserna i offentlig rätt på Södertörns högskola syftar till att förmedla.

Kursen Europa, staten och den offentliga rätten (ESO) är uppbyggd av fyra delkurser: EU-rättens grunder, 7,5 högskolepoäng, Staten och företagandets villkor, 22,5 högskolepoäng, Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, 15 högskolepoäng, samt Rättsstat och offentlig rätt, 15 högskolepoäng. Tillsammans ger dessa kurser på A- och B-nivå kunskaper om den offentliga rätten och relationen till Europa.

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar skriftliga inlämningsuppgifter och studiebesök.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
- redovisa grundläggande kunskap om det svenska och det EU-rättsliga rättssystemets uppbyggnad och hur EU-rätten kommer in i det svenska rättssystemet
- uppvisa utvecklad förtrogenhet med olika typer av rättskällor
- förstå företagandets offentligrättsliga villkor det vill säga hur företagandet styrs av stat och kommun genom beslut inom olika förvaltningsrättsliga områden
- uppvisa kunskaper om förvaltningsförfarandet och handläggningen av ärenden med anknytning till de rättsområden som kursen behandlar framförallt inom miljö, hälsa och marknad
- sammanfatta och redogöra för regelverket rörande skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna på Europanivå och på nationell nivå
- förklara rättsliga normers systematik och användning
- urskilja rättsliga normers tillkomst, genom lagstiftning och på andra sätt samt uppvisa förståelse för frågor om rättsliga normers legitimitet.

Färdighet och förmåga
- självständigt identifiera, tolka, använda och referera till rimligt kompletta rättskällor
- definiera grundläggande offentligrättsliga begrepp som myndighetsutövning, offentlig förvaltning och beslut
- beskriva handläggningsförfarandet hos en förvaltningsmyndighet
- redogöra för ett rättsfall inom förvaltningsrätten
- illustrera tillämpningen av en mänsklig rättighet genom redogörelse av ett rättsfall från Europadomstolen
- självständigt förklara och sammanfatta innehållet i rättsfilosofiska texter
- självständigt söka juridisk information med olika sökverktyg
- självständigt skriva akademisk text
- uppvisa utvecklad förmåga att bedöma tillförlitlighet och relevans hos informationskällor
- formulera en kvalificerad juridisk frågeställning
- självständigt planera, genomföra och redovisa ett rättsvetenskapligt projektarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- relatera till den offentliga förvaltningens grundläggande rättsliga villkor
- föra principiella resonemang om förhållandet mellan tillämpningen av svenska förvaltningsförfattningar och de grundläggande fri- och rättigheterna såsom de framgår av de svenska grundlagarna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
- kritiskt värdera rättsvetenskaplig litteratur.

Examination

- skriftlig salstentamen
- aktivt seminariedeltagande
- muntliga presentationer individuellt och i grupp
- skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
- obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar och studiebesök samt obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning

Enstaka missade obligatoriska moment kan efter samråd med kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För att få betyget Väl godkänt (VG) på helkurs krävs motsvarande betyg på minst 30 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.