Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Sociologi A och Sociologi B om vardera 30 högskolepoäng eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43216

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43036

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Sociologi C

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen ger dig tillfälle att ytterligare fördjupa dina kunskaper inom sociologisk analys. Tyngdpunkten ligger på hur man integrerar teori och empiri samt olika sätt att förhålla sig till och analysera den sociala verkligheten. Du får också möjlighet att fortlöpande utveckla ditt sociologiska tänkande i både tal och skrift genom att delta i en serie föreläsningar och seminarier. Kursen avslutas med en uppsats om 15 högskolepoäng, där du genomför en sociologisk studie som ger prov på ett vetenskaplig förhållningssätt.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar med betoning på självständiga litteraturstudier och uppsatshandledning enskilt eller i grupp. Rätten till handledning begränsas till innevarande termin.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för och kritiskt tolka de sociologiska teoritraditionerna
 • förklara hur sociologisk analys är uppbyggd, d.v.s. hur teori och empiri integreras
 • uppvisa fördjupad kunskap om sociologiska forskningsmetoder och dataanalys
 • självständigt orientera sig om aktuell forskning inom ett specifikt område
Färdighet och förmåga
 • formulera och analysera en sociologisk problemställning
 • självständigt och kritiskt bedöma olika sociologiska forskningsmetoders användbarhet för egen frågeställning
 • reflektera över hur sociologiska begrepp och teorier kan användas i praktiken
 • muntligt och skriftligt presentera empiriska undersökningsresultat i dialog med olika grupper
 • integrera sociologisk teori och empiri inom ramen för ett uppsatsarbete
 • söka, samla, värdera och kritiska tolka relevant information
 • tillämpa och kontrastera olika typer av datainsamlings- och analysmetoder i sociologi
 • självständigt använda datorprogram för sociologisk dataanalys
 • kritiskt granska och opponera på ett uppsatsarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt värdera sociologisk litteratur och forskning
 • reflektera över sociologins roll i samhället
 • självständigt värdera etiska aspekter i sociologisk forskning

Examination

Sociologisk analys: teori och empiri:

 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga presentationer
 • Seminariedeltagande.
Avancerade kvalitativa och kvantitativa metoder:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande
 • Skriftlig hemtentamen
Uppsats:
 • Författande och försvar av ett självständigt vetenskapligt arbete (uppsats)
 • Muntlig och skriftlig opposition på annan uppsats vid examinationsseminarium
För att erhålla betyget väl godkänd (VG) på hela kursen krävs betyget VG på uppsatsen.

Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Detta gäller dock inte uppsatsseminariet där studenten måste medverka.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.