Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: EU, den svenska staten och företagandets villkor, 30 högskolepoäng, och Europarätt: Mänskliga fri- och rättigheter, 15 högskolepoäng.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  VT18100%Dag

  Vecka 13-22

  Anmälningskod: SH-43105

 • 2018-09-17

  VT19100%Dag

  Vecka 14-23

  Anmälningskod: SH-43246

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Rättsstat och offentlig rätt

Kurs 15 högskolepoäng

Den offentliga rättens utformning har betydelse för demokratin. I denna kurs på B-nivå tas den offentliga rätten upp till en förklarande, men också kritisk analys. Du får kunskap om det rättsliga tänkandets och handlandets förutsättningar och om den offentliga rättens giltighetsgrund. Kursen läses inom ramen för Europa, staten och den offentliga rätten (ESO 46–60 högskolepoäng).
Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar skriftliga inlämningsuppgifter och studiebesök.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

- redovisa kunskap om rättsliga normers tillkomst, genom lagstiftning och på andra sätt

- redovisa kunskap om rättsliga normers systematik och användning

- redovisa kunskap och förståelse för frågor om rättsliga normers legitimitet

- kritiskt värdera rättsvetenskaplig litteratur

- självständigt förklara och sammanfatta innehållet i rättsfilosofiska texter.

- formulera en kvalificerad juridisk frågeställning

- självständigt planera, genomföra och redovisa ett rättsvetenskapligt projektarbete

- uppvisa utvecklad förmåga att skilja mellan juridisk och annan typ av argumentation.

Examination

- skriftlig salstentamen
- aktivt seminariedeltagande
- muntliga presentationer individuellt och i grupp
- skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
- obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar och studiebesök samt obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning

Enstaka missade obligatoriska moment kan efter samråd med kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.