Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Europa, staten och den offentliga rätten, 60 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

  • Stängd...

    HT18100%Dag

    Vecka 36-03

    Anmälningskod: SH-43247

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Komparativ offentlig rätt

Kurs 30 högskolepoäng

I denna C-kurs tas konstitutioner och förvaltningsförfaranden upp i ett komparativt perspektiv. Kursen syftar till att ha en djupare förståelse för den svenska offentliga rätten genom jämförelser med utländska rättssystem. Här ingår ett komparativt uppsatsarbete i offentlig rätt.
Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar, skriftliga inlämningsuppgifter och studiebesök.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
- redogöra för en djupare förståelse för den svenska offentliga rätten genom jämförelser med utländska konstitutioner och förvaltningsförfaranden
- redovisa fördjupade kunskaper i andra valda länders stats- och förvaltningsrätt.

Färdighet och förmåga
- självständigt formulera en rättsvetenskaplig problemställning
- självständigt tillämpa den komparativrättsliga metoden
- självständigt identifiera, tolka, använda och referera till rimligt kompletta rättskällor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- uppvisa insikt i betydelsen av ett komparativrättsligt förhållningssätt
- värdera utländska rättskällor
- kritiskt granska och värdera rättsvetenskaplig forskning med fokus på den rättsliga argumentationen.

Examination

Delkursen Teori och metod:
1001
- skriftlig salstentamen

1002 & 1003
- aktivt seminariedeltagande
- muntliga presentationer individuellt och i grupp
- skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
- obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar och studiebesök samt obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning


Delkursen Uppsats:
1004
-författande av uppsats
-opponering på annan students uppsats
-aktivt deltagande på seminarier

Enstaka missade obligatoriska moment under examinationsmoment 1002, 1003 och 1004 kan efter samråd med kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.