Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Minst 30 högskolepoäng i offentlig rätt eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Inställd

  VT19100%Dag

  Vecka 04-13

  Anmälningskod: SH-43245

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-13

  Anmälningskod: SH-43062

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter

Kurs 15 högskolepoäng

Sverige har, som de övriga europeiska staterna, antagit Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna. Denna kurs ger kunskaper om de mänskliga fri- och rättigheter som finns inskrivna i de svenska grundlagarna (regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen) samt i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Syftet är att belysa fri- och rättigheternas innebörd samt förhållandet mellan dessa och annan offentligrättslig lagstiftning. Kursen läses inom ramen för Europa, staten och den offentliga rätten (ESO) (31–45 högskolepoäng) men kan också läsas separat.
Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2018

Undervisningens uppläggning

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar skriftliga inlämningsuppgifter och studiebesök.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

- redogöra för regelverket rörande skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna på Europanivå och på nationell nivå

- självständigt identifiera, tolka, använda och referera till olika typer av rättskällor på nationell, europeisk och internationell nivå med relevans för mänskliga rättigheter

- formulera en juridisk frågeställning

- illustrera tillämpningen av en mänsklig rättighet genom redogörelse av ett rättsfall från Europadomstolen

- föra principiella resonemang om förhållandet mellan tillämpningen av svenska förvaltningsförfattningar och de grundläggande fri- och rättigheterna såsom de framgår av de svenska grundlagarna och den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).

- uppvisa utvecklad förmåga att bedöma tillförlitligheten och relevans hos olika informationskällor

- skilja mellan juridiskt och annan typ av argumentation samt argumentera utifrån ett juridiskt genomtänkt perspektiv.

Examination

- skriftlig salstentamen
- aktivt seminariedeltagande
- muntliga presentationer individuellt och i grupp
- skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
- obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar och studiebesök samt obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning

Frånvaro från enstaka seminarium, obligatoriska föreläsningar och studiebesök kan, efter samråd med kurssamordnare, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2018

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.