Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng och Företagsekonomi B, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43004

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43043

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen ger dig fördjupade kunskaper dels i teori och metod i samband med uppsatsförfattande, dels i det ämnesområde som väljs. Kursen består av två ämnesfördjupande moment om vardera 7,5 högskolepoäng samt en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng. Delkurser i Företagsekonomi C syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom den valda fördjupningsprofilen. Dessa kurser ger en grund för fortsatta studier inom respektive delämne samtidigt som de utgör studenternas speciella intresseområden. Inom ramen för fördjupningen genomförs ett självständigt arbete på minst 15 högskolepoäng som ska avspegla fördjupningsprofilens innehåll. Examensarbetet är ett självständigt arbete med metodinriktning. Examensarbetet syftar till kunskapsutveckling samt tillämpning av företagsekonomiska teorier, modeller och ansatser. Ett examensarbete skrivs normalt av två studenter med samma fördjupningsinriktning.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier samt, i anslutning till dessa, övningar och grupparbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
• självständigt redogöra för modeller och teoribildning i marknadsföring
• redovisa förtrogenhet för tillämpningserfarenheter, kunskaper och skolbildning i marknadsföring, dess historiska utveckling och vetenskapliga grund
• självständigt redogöra för marknadsföring och dess vetenskapliga grund samt orientering om aktuella forskningsfrågor
• redovisa förtrogenhet med metoder utifrån ett eget valt ämnesområde och i en viss problemställning i marknadsföring
• redovisa fördjupad förtrogenhet i att analysera och kritiskt tolka relevanta fakta och företeelser utifrån ett eget valt ämnesområde och i en viss problemställning i marknadsföring

Färdighet och förmåga
• analysera skeenden inom eller hos organisationer eller andra aktörer, och mellan organisationen eller andra aktörer och i deras omvärld
• kritiskt diskutera och analysera och lösa olika problem relaterade till frågeställningar som uppkommer i samband med marknadsföring
• söka, samla och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
• självständigt planera och på vetenskaplig grund genomföra ett självständigt och större uppsatsarbete genom ett integrerande och fördjupande av teori och metod i marknadsföring inom en given tidsram, samt att skriftligt och muntligt presentera och muntligt försvara detta
• kritiskt granska och opponera på vetenskapligt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt värdera marknadsföring och de underliggande motiven för denna
• göra självständiga bedömningar inom företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Examination

Marknadsföringsteori, seminarier:

 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
Marknadsföringsteori, tentamen:
 • Skriftlig salstentamen
Kandidatuppsats:
 • Författande av uppsats
 • Försvar och opposition av uppsats
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande med muntliga redovisningar
Internationell marknadsstrategi:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
- Skriftlig hemtentamen

Marknadsanalys och lönsamhet, seminarier:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
Marknadsanalys och lönsamhet, tentamen:
 • Skriftlig salstentamen
Varumärkens betydelse, seminarier:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
Varumärkens betydelse, tentamen:
 • Skriftlig salstentamen
Ledning av innovation och entreprenörskap, seminarier
 • Skriftlig salstentamen
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
För betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs motsvarande betyg på mer än hälften av kursens totala poäng samt på kandidatuppsatsen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.