Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng och Företagsekonomi B, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT17100%Dag

  Vecka 35-02

  Anmälningskod: SH-43278

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Företagsekonomi C med inriktning mot organisation

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen ger dig fördjupade kunskaper dels i teori och metod i samband med uppsatsförfattande, dels i det ämnesområde som väljs. Kursen består av två ämnesfördjupande moment om vardera 7,5 högskolepoäng samt en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng. Delkurser i Företagsekonomi C syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom den valda fördjupningsprofilen. Dessa kurser ger en grund för fortsatta studier inom respektive delämne samtidigt som de utgör studenternas speciella intresseområden. Inom ramen för fördjupningen genomförs ett självständigt arbete på minst 15 högskolepoäng som ska avspegla fördjupningsprofilens innehåll. Examensarbetet är ett självständigt arbete med metodinriktning. Examensarbetet syftar till kunskapsutveckling samt tillämpning av företagsekonomiska teorier, modeller och ansatser. Ett examensarbete skrivs normalt av två studenter med samma fördjupningsinriktning.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2016

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier samt, i anslutning till dessa, grupparbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
• beskriva utvecklingen av teorier och forskning inom organisationsområdet
• redovisa fördjupad förståelse om de dominerande formerna för organisering, styrning och kontroll av offentlig och privat verksamhet som har utvecklats under moderniteten samt om de administrativa reformer som genomförs i dessa verksamheter
• redovisa fördjupad förtrogenhet i att analysera och kritiskt tolka relevanta fakta och företeelser utifrån ett eget valt ämnesområde och i en viss problemställning

Färdighet och förmåga
• använda organisationsteorier för att analysera organisationsrelaterade företeelser
• kritiskt analysera och föreslå lösningar av olika problem relaterade till frågeställningar som uppkommer i samband med organisering, styrning och kontroll av offentlig och privat verksamhet
• självständigt planera och på vetenskaplig grund genomföra ett självständigt större uppsatsarbete genom integrerande och fördjupande av teori och metod inom en given tidsram, samt att skriftligt och muntligt presentera och muntligt försvara detta
• kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• uppvisa medvetenhet om de olika etiska, politiska, sociala och ekonomiska implikationerna av olika former för organisering, styrning och kontroll
• kritiskt belysa och värdera olika former för organisering, styrning och kontroll samt aktuella administrativa reformer utifrån olika etiska, politiska, sociala och ekonomiska utgångspunkter.
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Examination

Klassisk och modern organisationsteori, seminarier:

 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
Klassisk och modern organisationsteori, tentamen:
 • Skriftlig salstentamen
Kandidatuppsats:
 • Författande av uppsats
 • Försvar och opposition av uppsats
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande med muntliga redovisningar
Organisationsutveckling:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
 • Skriftlig hemtentamen
Ledarskap i förändring, seminarier:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
Ledarskap i förändring, tentamen:
 • Skriftlig hemtentamen
Social ekonomi och socialt företagande:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
Att förstå organisationer:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
Human Resource Management:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
 • Skriftlig hemtentamen
Internationellt ledarskap:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
 • Skriftlig hemtentamen
Varumärkens betydelse, seminarier:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
Varumärkens betydelse, tentamen:
 • Skriftlig salstentamen
För betyget väl godkänd på kursen krävs motsvarande betyg på mer än hälften av kursens totala poäng samt kandidatuppsatsen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.