Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Idéhistoria/idé- och lärdomshistoria A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41116

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41126

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41086

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41087

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Idéhistoria B

Kurs 30 högskolepoäng

B-kursen är tematiskt upplagd och inleds med en kurs i idéhistorisk metod. På det följer ett tema som behandlar samtida kulturteori och politisk filosofi. Det tredje tematiska blocket är inriktat på läsning av en idéhistorisk klassiker eller ett urval klassiska texter kring ett centralt idéhistoriskt tema. Studierna är i huvudsak upplagda i seminarieform, där vi diskuterar olika viktiga källtexter, handbokstexter och andra texter. I kursen ingår även att du under handledning får arbeta med en självständigt vald forskningsuppgift som redovisas i form av en mindre uppsats.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad förståelse för vissa, i synnerhet modernare, moment i den västerländska idéhistorien
 • redogöra för några huvuddrag i det svenska idéhistorieämnets uppkomst, utveckling och karakteristiska drag
 • visa prov på en grundläggande förståelse för några teoribildningar som spelar en viktig roll i det samtida idéhistorieämnet
 • sammanfatta och anlägga ett kritiskt perspektiv på några huvudlinjer i de senaste decenniernas kulturteoretiska och politiskfilosofiska diskussioner
 • översiktligt redogöra för de viktigaste problemen, argumenten och slutsatserna i någon klassisk idéhistorisk källtext
 • översiktligt redogöra för hur teori, metod och begrepp används i en idéhistorisk avhandling/vetenskaplig text
Färdighet och förmåga
 • läsa och förstå kulturteoretiska och politiskfilosofiska texter från de senaste decennierna
 • förstå och ha förmåga att analysera källtexter
 • skriva en kortare uppsats (ca 20 sidor) i ett idéhistoriskt ämne, och i samband med det visa prov på förmåga att arbeta med en idéhistorisk problemställning och ett relevant källmaterial
 • visa prov på förmåga att behärska grundläggande formalia vid skrivandet av idéhistoriska uppsatser samt förmåga att planera arbetet och genomföra det inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha ett öppet men samtidigt kritiskt förhållningssätt till samtida politiskfilosofiska och kulturteoretiska texter
 • ha ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till idéhistoriska källtexter och till tolkningar av sådana texter.

Examination

Teori och metod: Skriftlig tentamen samt genom aktivt deltagande i seminarierna.

Samtida kulturteori och politisk filosofi: Dels fortlöpande i form av aktivt deltagande i seminarierna, dels i form av skriftliga inlämningsuppgifter.

Klassikerläsning: Skriftlig tentamen samt genom aktivt deltagande i seminarierna.

Uppsats: Författa en mindre uppsats över ett väl avgränsat ämne. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium. I examinationen ingår också att opponera på en annan uppsats.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.