Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng och Företagsekonomi B, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43005

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43045

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen ger dig fördjupade kunskaper dels i teori och metod i samband med uppsatsförfattande, dels i det ämnesområde som väljs. Kursen består av två ämnesfördjupande moment om vardera 7,5 högskolepoäng samt en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng. Delkurser i Företagsekonomi C syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom den valda fördjupningsprofilen. Dessa kurser ger en grund för fortsatta studier inom respektive delämne samtidigt som de utgör studenternas speciella intresseområden. Inom ramen för fördjupningen genomförs ett självständigt arbete på minst 15 högskolepoäng som ska avspegla fördjupningsprofilens innehåll. Examensarbetet är ett självständigt arbete med metodinriktning. Examensarbetet syftar till kunskapsutveckling samt tillämpning av företagsekonomiska teorier, modeller och ansatser. Ett examensarbete skrivs normalt av två studenter med samma fördjupningsinriktning.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier samt i anslutning till dessa övningar och grupparbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
• beskriva utvecklingen av teorier och forskning inom redovisningsområdet
• redovisa fördjupad förtrogenhet med centrala delar av International Financial Accounting Standards (IFRS)
• beskriva revisorsrollen, revisionsarbetet samt centrala teorier om revision
• redovisa fördjupad förtrogenhet i att analysera och kritiskt tolka relevanta fakta och företeelser utifrån ett eget valt ämnesområde och i en viss problemställning


Färdighet och förmåga
• tillämpa redovisningsteorier för att analysera redovisningsrelaterade företeelser
• upprätta koncernbokslut och kassaflödesanalyser för koncerner med hel- och delägda dotterbolag samt intressebolag
• kritiskt analysera och lösa olika problem relaterade till frågeställningar som uppkommer i samband med koncernredovisning
• självständigt planera och på vetenskaplig grund genomföra ett självständigt större uppsatsarbete genom ett integrerande och fördjupande av teori och metod inom en given tidsram, samt att skriftligt och muntligt presentera och muntligt försvara detta
• kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt värdera organisationers redovisningslösningar och de underliggande motiven för dessa
• uppvisa medvetenhet om redovisningens etiska aspekter och ekonomiska konsekvenser
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Examination

Redovisningsteori och praxis, seminarier:

 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
Redovisningsteori och praxis, tentamen:
 • Skriftlig salstentamen
Koncernredovisning och revision, seminarier:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
Koncernredovisning och revision, tentamen:
 • Skriftlig salstentamen
Kandidatuppsats:
 • Författande av uppsats
 • Försvar och opposition av uppsats
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande med muntliga redovisningar
För betyget väl godkänd på kursen krävs motsvarande betyg på mer än hälften av kursens totala poäng samt på kandidatuppsatsen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.