Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Anmälan

  VT1950%Dag

  Vecka 09-18

  Anmälningskod: SH-41101

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Estetikens och kulturteorins idéhistoria

Kurs 7,5 högskolepoäng

Detta är en kurs som fokuserar på de diskussioner om konst, litteratur, musik och andra estetiska områden som förts i den västerländska historien, med särskild betoning på tiden från 1700-talets mitt till cirka 1970. Kursen berör hur begrepp om estetik, konst och kultur har formats i samspel med föreställningar om klass, kön och ”ras” – och hur detta exempelvis kommit till uttryck i marxistisk, feministisk och antikolonial estetik och kulturanalys. Då det är fråga om en idéhistorisk kurs placeras diskussionerna in i sina sociala, politiska och intellektuella sammanhang. Därigenom får du inte bara grundläggande kunskaper om huvudlinjerna i estetikens och kulturteorins utveckling, utan också möjlighet att reflektera över samspelet mellan estetiska traditioner och den vidare samhällsutvecklingen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2018

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • redogöra för huvudlinjerna i det västerländska estetiska och kulturanalytiska tänkandets historia till och med 1960-talet,
 • identifiera grundläggande likheter, skillnader och samband mellan estetiska och kulturanalytiska idéer hos olika tänkare,
 • beskriva samspelet mellan olika estetiska och kulturanalytiska traditioner och samhällsutvecklingen,
 • identifiera estetiska och kulturanalytiska tolkningsproblem i ett historiskt perspektiv,
 • identifiera olika tolkningsmöjligheter vid läsningen av idéhistoriska källtexter,
 • reflektera över samtida estetiska och kulturanalytiska idéer mot bakgrund av ett längre historiskt perspektiv.

Examination

Examinationen sker genom aktivt seminariedeltagande och en skriftlig hemtentamen.

Frånvaro vid högst två seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga uppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2018

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.