Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 30 högskolepoäng inom humaniora eller samhällsvetenskap

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT1850%Kv

  Vecka 41-50

  Anmälningskod: SH-41030

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Samtida demokratiteoretiker

Kurs 7,5 högskolepoäng

Demokratin har länge tagits för given, men på senare tid har den från olika håll börjat ifrågasättas. Dessutom har vissa tidigare till synes solida demokratiska stater utvecklats i en tydlig ickedemokratisk riktning. Därför är det idag viktigare än på länge att systematiskt reflektera över vad vi egentligen menar med demokrati och vad som krävs för att det demokratiska styrelseskicket ska kunna återvitaliseras. På kursen läser och diskuterar vi ett antal samtida demokratiteoretiker som företrädesvis hör till den kontinentalfilosofiska traditionen, som Wendy Brown, Jürgen Habermas, Chantal Mouffe och Pierre Rosanvallon. Syftet är att utifrån olika teoretiska perspektiv diagnostisera, analysera och kontextualisera den samtida demokratin med dess villkor, utmaningar och möjligheter. Undervisningen är främst seminariebaserad. Observera att lokalen för kursen är Aspuddens bokhandel.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2018

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i seminarie- och föreläsningsform. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • redogöra för några av de mest diskuterade problemen, frågeställningarna och argumentationsmönstren inom samtida (framför allt kontinentalfilosofiska) teorier om demokrati,
 • översiktligt relatera dessa demokratidiskussioner till den politiska utvecklingen i stort,
 • diskutera den samtida demokratins ställning,
 • anlägga ett kontextualiserande och kritiskt analyserande förhållningssätt till samtida texter om demokratin.

Examination

Examinationen sker dels i form av aktivt deltagande på kursens seminarier, dels i form av en mindre uppsats.

Frånvaro från högst tre seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga uppgifter.

Eventuella kompletteringar ska vara inlämnade senast 3 veckor efter det att uppgiftens resultat meddelats.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2018

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.