Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 45 högskolepoäng biologi/miljövetenskap eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-13

  Anmälningskod: SH-44162

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-13

  Anmälningskod: SH-44079

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Naturresurshushållning

Kurs 15 högskolepoäng

Kursen i naturresurshushållning visar och utvärderar människans beroende av olika naturresurser. Vi studerar hur vårt användande av naturresursbasen påverkar olika ekosystems möjligheter att producera ekosystemtjänster. Kursen tar upp olika koncept, ansatser och redskap innefattande bland annat ekosystemtjänster, ekologiska fotavtryck, miljö- och hållbarhetssystem (till exempel ISO 14001) och CSR. En viktig del av undervisningen är att problematisera hållbarhetskonceptet och diskutera hållbar utveckling och hållbart företagande.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarier och studiebesök som kombineras med mindre gruppövningar och ett större projektarbete i uppsatsform. Grupparbetena redovisas skriftligt såväl som muntligt i seminarieform.
Grupparbeten, seminarier samt studiebesök är obligatoriska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten:

 • kunskap att beskriva ekosystemtjänster och natursystemens betydelse för samhällsutveckling
 • kunskap att redogöra för olika redskap och metoder för att identifiera och kvantifiera ekosystemtjänster och för handläggningen av naturresurs- och miljöfrågor
 • kunskap att beskriva koncept och idéer om hållbart företagande samt ledningssystem för miljö - och hållbarhetsarbete (tex ISO 14001),
 • förmåga att genomföra projektarbete och skriva en vetenskapligt upplagd uppsats samt genomföra en muntlig presentation,
 • förmåga att kritiskt granska och kommentera andra projektarbeten,
 • förmåga att kritiskt reflektera över olika ansatser om samspelet mellan naturresurser och samhälle samt hållbar utveckling ur tvär- och mångvetenskapliga perspektiv.

Examination

Obligatorisk närvaro gäller för seminarier, redovisningar, studiebesök och exkursioner. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen samt godkänt projektarbete vilket examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift samt en muntlig redovisning.
Minst 50% VG krävs för VG på kursen.
Kursens betygskriterier för G / VG delas ut inför kursstart.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.