Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund + Särskild Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42284

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42285

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42073

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42074

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Medie- och kommunikationsvetenskap A

Kurs 30 högskolepoäng

Kursen ger dig en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap. Du får grundläggande förståelse för mediernas roll i samhället både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv. Samtidigt lär du dig om mediers makt och betydelse kopplat till viktiga frågor om yttrandefrihet, integritet, politik, demokrati och globalisering.

Medie- och kommunikationsvetenskap A består av föreläsningar, seminarier och parallellt löpande produktionsmoment. I föreläsningar och seminarier behandlas till exempel originaltexter på svenska och engelska vilka läses och diskuteras i relation till aktuell forskning och debatt. I kursen ges också introduktioner till tekniska och digitala verktyg samt praktisk produktion som används för att utforska och förstå mediernas möjligheter och begränsningar samt för att bearbeta och presentera egna analyser och sammanställningar.

Medielandskapet:
Studenterna övas i att läsa och diskutera medieteoretisk originallitteratur, att muntligen presentera och diskutera medierelaterade frågor och egna kartläggningar, liksom att använda digitala presentationsverktyg för att gestalta och tydliggöra ett i grupp genomfört arbete.

Medierna i samhället:
Stor vikt läggs vid studenternas egen förmåga att ställa frågor om relationen mellan medier, offentlighet och makt. Genom att studenterna gruppvis skapar och publicerar en egen medietext och följer dess publiceringsprocess fördjupas diskussionen om mediernas makt utifrån frågor om offentlighet, deltagarkultur och digitala medier.

Medier och mening

Digitala infrastrukturer


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2014

Undervisningens uppläggning

Medie- och kommunikationsvetenskap A består av föreläsningar, seminarier och parallellt löpande produktionsmoment. I föreläsningar och seminarier behandlas till exempel originaltexter på svenska och engelska vilka läses och diskuteras i relation till aktuell forskning och debatt. I kursen ges också introduktioner till tekniska och digitala verktyg samt praktisk produktion som används för att utforska och förstå mediernas möjligheter och begränsningar samt för att bearbeta och presentera egna analyser och sammanställningar.

Medielandskapet:
Studenterna övas i att läsa och diskutera medieteoretisk originallitteratur, att muntligen presentera och diskutera medierelaterade frågor och egna kartläggningar, liksom att använda digitala presentationsverktyg för att gestalta och tydliggöra ett i grupp genomfört arbete.

Mediehistoria: idétraditioner
Stor vikt läggs vid att läsa, förstå och diskutera medieteoretisk originallitteratur, liksom att formulera egna frågor med utgångspunkt i medie-och kommunikationsvetenskapen.

Mediehistoria: teknologi och kulturell form
Kursen består också av ett större gestaltande arbete där studenterna ges kunskap om, och själva använder, olika mediala uttrycksformer (text, bild, rörlig bild, m.m.) i en digitalt gestaltad berättelse om ett mediums historiska utveckling.

Medierna i samhället:
Stor vikt läggs vid studenternas egen förmåga att ställa frågor om relationen mellan medier, offentlighet och makt. Genom att studenterna gruppvis skapar och publicerar en egen medietext och följer dess publiceringsprocess fördjupas diskussionen om mediernas makt utifrån frågor om offentlighet, deltagarkultur och digitala medier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

 • Beskriva det svenska och internationella medielandskapets struktur samt identifiera dess politiska, ekonomiska och kulturella ramar och maktdimensioner
 • Redogöra för grundläggande teoretiska perspektiv inom medievetenskapen såsom t.ex. offentlighetsteori, smak- och livsstilsteori, mediumteori, effektforskning, postmodernism
 • Identifiera sambanden mellan medievetenskapliga frågeställningar, perspektiv och metoder och den samhälleliga, kulturella och teknologiska kontext där de formulerades
 • Uppvisa grundläggande mediehistoriska insikter om relationen mellan teknologisk utveckling och medier (press, fotografi, film, TV, digitala medier) och deras viktigaste genrer
 • Identifiera skillnaderna mellan olika mediala uttrycksformer (text, bild, rörlig bild, m.m.) och hur dessa kan användas för att gestalta en berättelse
Färdigheter och förmåga
 • Läsa och diskutera medieteoretiska originaltexter
 • Använda multimediala presentationsverktyg för att förmedla kunskaper om medier
 • Använda databaser och arkiv för att söka information
 • Muntligen och skriftligen presentera och diskutera medierelaterade frågor
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kritiskt och argumenterande ifrågasätta och diskutera medierelaterade frågor

Examination

- Seminarier med obligatorisk närvaro.
- Skriftliga tentamina.
- Produktionsövningar med obligatorisk närvaro.
- Muntliga och medialiserade presentationer inför klassen av egna kartläggningar, analyser och diskussionsuppgifter.

Ovanstående examinationsformer gäller för samtliga delkurser utom:
Mediehistoria: idétraditioner. Där gäller skriftlig tentamen samt obligatorisk närvaro på seminarier.

För att erhålla betyget Väl Godkänd på hela kursen fordras att minst 15 högskolepoäng ska vara bedömda med betyget Väl Godkänd oavsett delkurs.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2014

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.