Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 60 högskolepoäng miljövetenskap eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 45-03

  Anmälningskod: SH-44070

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi

Kurs 15 högskolepoäng

Genom föreläsningar, seminarier och projektarbete i form av en mindre uppsats ger kursen dig en fördjupad kunskap om miljöekonomisk teori och analysredskap och om hur miljöekonomer arbetar i praktiken. Kursen inleds med en introduktion till nationalekonomisk mikro- och välfärdsteori, vilken ger dig verktyg för en fördjupad förståelse för exempelvis ekonomisk miljövärdering och ekonomiska styrmedel. Relationen mellan miljöekonomi och ekologisk ekonomi diskuteras och kursen tar även upp analyser relaterade till den sociala dimensionen av hållbar utveckling.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Föreläsningar och seminarier.
Projektarbete i form av en uppsats om något miljöekonomiskt ämne.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • beskriva och definiera miljöekonomisk teori och dess huvudsakliga analysredskap samt forskningsfältet ekologisk ekonomi
 • analysera och jämföra hur miljöekonomi, ekologisk ekonomi och hållbar utveckling förhåller sig till varandra
 • muntlig och skriftligt presentera och kritiskt tolka miljöekonomiska och ekologiskt ekonomiska frågeställningar
 • i grupp samarbeta kring och genomföra projektarbeten
 • illustrera hur miljöekonomi och ekologisk ekonomi kan komma till användning i praktiken
 • analysera vilken etisk utgångspunkt och vetenskapligt angreppssätt som miljöekonomi och ekologisk ekonomi vilar på samt styrkorna och svagheterna med dessa.

Examination

Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, projektarbete samt muntliga presentationer.
För VG på hel kurs krävs VG på examinationsmoment 1001, Teori och tillämpningar 10,5 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.