Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap A och B, 30 högskolepoäng vardera, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42288

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42289

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42071

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42072

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Medie- och kommunikationsvetenskap C

Kurs 30 högskolepoäng

Nu får du möjligheten att djupdyka i ett ämne du tycker är intressant. Under Medie- och kommunikationsvetenskap C får du undersöka ett medie- och kommunikationsvetenskapligt område. Du får inledningsvis vidga dina vetenskapsteoretiska perspektiv, teorier och metoder inför det avslutande momentet, C-uppsatsen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bygger på föreläsningar, seminarier och handledning.

Kursen inleds med en svit av föreläsningar och textseminarier. Efter hand ökar graden av självständighet och egen aktivitet i seminarier kring ett profilerat kunskapsområde och därefter i genomförandet av ett självständigt uppsatsarbete samt i form av deltagande i uppsatsseminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redogöra för begrepp, traditioner och tänkare och därigenom visa grundläggande kännedom om västerländsk vetenskapsteori och vetenskapshistoria
 • uppvisa en fördjupad ämnesförståelse, såväl teoretiskt som metodologiskt, genom att redogöra för och kritiskt diskutera ett tematiskt avgränsat medieforskningsfält
Färdigheter och förmåga
 • kontrastera vetenskapsteoretiska perspektiv och reflektera över dess relevans för medievetenskapliga frågor
 • självständigt identifiera, formulera, undersöka och analysera ett vetenskapligt problem och motivera dess relevans inom medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning
 • beskriva, kontextualisera och analysera ett utvalt medievetenskapligt problemområde på ett välstrukturerat, välargumenterat och reflekterande sätt
 • kritiskt och konstruktivt bedöma, granska och kommentera vetenskapliga arbeten
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över kunskap som ett resultat av olika former av konstruktioner och diskurser
 • uppvisa en tillfredsställande genreförståelse för det vetenskapliga skrivandets praktik
 • reflektera över vilka omvärldsfaktorer och maktanspråk som kan påverka vetenskapligt arbete och medieforskning

Examination

Specialisering inom teori och metod

 • Närvaro och aktivt deltagande på seminarier.
 • Skriftlig tentamen
Vetenskapsteoretiska perspektiv på medier och kommunikation
 • Närvaro och aktivt deltagande på seminarier.
 • Skriftlig tentamen
Uppsats
 • Skriftligt uppsats-PM samt aktivt deltagande på uppsatsseminarium
 • Författande av uppsats
 • Uppsatsopposition och försvar av egen uppsats
Antalet tillfällen student får genomgå examination på uppsatsen (1003) begränsas av resursskäl till fem (5), inklusive det ordinarie examinationstillfället. Observera att begränsningen endast avser författandet av uppsatsen samt försvaret av densamma, begränsningen gäller inte opposition, skriftligt uppsats-PM eller övrigt seminariedeltagande.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen fordras Väl godkänd på uppsatsen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.