Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  VT18100%Dag

  Vecka 03-22

  Anmälningskod: SH-42264

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42333

 • 2018-09-17

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42336

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Retorik A

Kurs 30 högskolepoäng

Vill du delta i debatter och valrörelser med en ny och kritisk blick? Vill du lära dig att tala så att andra lyssnar på vad du säger? Vill du kunna se igenom politikernas tal och förstå retoriken som ligger bakom? Vill du lära dig att debattera med välgrundade och vetenskapliga argument? Om svaret är JA på dessa frågor så är Retorik A något för dig!

Oavsett om du kommer direkt från gymnasiet eller har många års arbetslivserfarenhet bakom dig så har du alltid nytta av en retorikkurs. Kunskap kring retorik är bra att ha oavsett om du gillar att stå i centrum och vill bli bättre på att hålla tal eller om du hellre vill hjälpa andra att förmedla sitt budskap eller kunna analysera det som andra människor säger i sina tal. Retorik A på Södertörns högskola ger dig både praktiska och teoretiska kunskaper om grundläggande retorik.

Retorik A består av fyra delkurser varav två är inriktade på grundläggande retorisk teori och retorikhistoria med praktiska muntliga och skriftliga övningar. I dessa delkurser varvas retorisk teori med olika typer av framföranden såsom analyser av retoriska situationer och problem. De två efterföljande delkurserna fokuserar på retorisk kritik och vetenskaplig argumentation. I dessa delkurser läggs stor vikt vid att du lär dig att kritiskt granska olika typer av retoriska texter (såsom tal, debattartiklar och bilder) och använda olika metoder för att leta efter och tolka underliggande budskap.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2014

Undervisningens uppläggning

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och gruppövningar. För samtliga delkurser gäller obligatorisk närvaro vid seminarier, gruppdiskussioner och gruppövningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • definiera och exemplifiera grundläggande begrepp inom retoriken,
 • beskriva och exemplifiera retorikens roll i samhället från antiken fram till idag,
 • identifiera och beskriva metoder och forskningsfrågor i samtida retorikvetenskap,
 • beskriva och exemplifiera skillnader mellan muntlig och skriftlig samt mellan monologisk och dialogisk kommunikation,
 • beskriva för retoriken relevanta perspektiv på etik och mångfald.
Färdighet och förmåga
 • planera och producera situations- och mottagaranpassade muntliga och skriftliga framställningar,
 • på en grundläggande nivå tillämpa retorikvetenskapliga metoder för att söka, samla och analysera retoriska artefakter,
 • behärska perspektivbyte vid förberedelser inför och genomförande av muntliga och skriftliga framställningar,
 • på en grundläggande nivå argumentera vetenskapligt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • på en grundläggande nivå kritiskt tolka och värdera retoriska artefakter,
 • reflektera över sin egen retoriska utveckling.

Examination

Examination sker genom fortlöpande inlämningsuppgifter, muntliga uppgifter och aktivt deltagande vid seminarier. För följande delkurser gäller dessutom:

1001 - Retorikens grunder i teori och praktik I: Skriftlig salstentamen.

1002 - Retorikens grunder i teori och praktik II: Hemtentamen.

1004 - Retorisk kritik II: Hemtentamen samt examinationstal.

Enstaka missade undervisningstillfällen kan, efter samrådan med kursansvarig, kompenseras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget Väl godkänd på hela kursen fordras betyget Väl godkänd på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2014

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.