Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Retorik A, 30 högskolepoäng, och Retorik B, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42156

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42220

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42069

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42070

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Retorik C

Kurs 30 högskolepoäng

Här erbjuds du en möjlighet till ytterligare breddning och fördjupning i retorisk teori och metod, med fokus på att lösa och kommunicera retorikvetenskapliga problem.
C-kursen består av en delkurs i teori och metod, en tematisk fördjupning samt självständigt arbete. Terminen inleds med en tematisk fördjupningskurs. Några exempel på tematiska fördjupningar som kan ges är Retorisk didaktik, Topos, Feministisk retorik samt Memoria. I teori- och metodkursen behandlas vetenskapsteorier med relevans för retorisk forskning. Därtill får du fördjupa dig inom ett retoriskt forskningsfält med fokus på dess aktuella frågeställningar, teorier och metoder. Terminen avslutas med ett självständigt arbete som du rapporterar i en uppsats.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, auskultationer och praktikuppgifter beroende på aktuellt fördjupningstema. Inom det självständiga arbetet förekommer föreläsningar, obligatoriska oppositionsseminarier och gruppstudier. Uppsatshandledning kan ges såväl i grupp som individuellt.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • detaljerat redogöra för valda epistemologiska och metodologiska grunder och avvägningar,
 • kritiskt diskutera och syntetisera teoribildning och forskning inom några retorikvetenskapliga specialområden,
 • relatera och jämföra det retorikvetenskapliga fältet med främst humanvetenskapliga fält och teoribildningar,
 • problematisera och värdera begrepp som används inom retoriken och närliggande forskningsfält.
Färdighet och förmåga
 • självständigt identifiera, formulera, motivera och avgränsa samt i uppsatsform redogöra för och föreslå lösningar på ett retorikvetenskapligt problem,
 • självständigt, systematiskt och kritiskt söka, samla, organisera och bearbeta teoretisk litteratur och retoriskt material i relation till en retorikvetenskaplig problemställning,
 • självständigt planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
Förhållningssätt och värderingsförmåga
 • självständigt värdera och kritiskt tolka vetenskapliga rön i relation till en retorikvetenskaplig problemställning,
 • beakta samhälleliga och etiska aspekter av såväl praktisk retorisk verksamhet som retorikvetenskaplig forskning,
 • visa ett reflexivt och kritiskt förhållningssätt till egna teoretiska och metodologiska val och avgränsningar samt till den egna forskningsuppgiftens resultat och tolkningar.

Examination

Examination sker genom löpande examination i form av skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt aktivt deltagande vid seminarier.

Dessutom gäller för 1003, Självständigt arbete: Författande samt framläggande av uppsats för granskning vid ett avslutande oppositionsseminarium samt fullgörande av opposition på en annan students uppsats vid oppositionsseminarium.

Antalet tillfällen student får genomgå examination på det självständiga arbetet (1003) begränsas av resursskäl till fem (5), inklusive det ordinarie examinationstillfället. Observera att begränsningen endast avser uppsatsen samt försvaret av densamma, begränsningen gäller inte opponeringen, seminariedeltagande, redovisningar eller skriftliga inlämningsuppgifter.


För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen fordras Väl godkänd på uppsatsen och en av delkurserna

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.