Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42286

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42287

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Medie- och kommunikationsvetenskap B

Kurs 30 högskolepoäng

På B-kursen ökar betydelsen av egna analyser och självständigt arbete. Här får du arbeta såväl teoretiskt som praktiskt med vardagslivets medialisering, med texter och tolkningsprocesser samt med statistisk analys av mediepubliker och medietexter.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2015

Undervisningens uppläggning

Medie- och kommunikationsvetenskap B bygger på föreläsningar, seminarier, enklare medieproduktioner och analyser liksom laborativa moment i datorsal. Kursen rymmer även explorativa övningar och materialinsamlingar som sker utanför högskolan. Stor tonvikt läggs vid analysövningar, muntliga och skriftliga argumentationsövningar, metodträning samt arbete med att för andra presentera eller publicera medieanalyser.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
• sammanfatta mediernas grundläggande roller och funktioner i vardagslivet utifrån dimensioner så som tid, rum, identitet, social interaktion
• förklara grunderna i humanistisk tolkningsteori, t.ex. semiotik, narratologi, diskursanalys
• redogöra för olika vetenskapliga metoders och perspektivs ontologiska och epistemologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt
• uppvisa förståelse av grunderna för vetenskapligt tänkande och arbete

Färdigheter och förmåga
• muntligen och skriftligen argumentera för ett ärende, t.ex. en ståndpunkt, en tolkning, ett perspektiv
• använda olika insamlings- och analysmetoder, t.ex. etnografiska,
texttolkande och kvantitativa metoder
• genomföra enklare statistiska beräkningar
• formulera en medievetenskaplig frågeställning, avgränsa ett empiriskt material samt analysera och redogöra för detta i en väl sammanhållen skriven text (B-uppsats)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt förhålla sig till vetenskapligt arbete, dess utgångspunkter, utförande och resultat
• jämföra och värdera olika vetenskapliga metoders och perspektivs möjligheter och begränsningar
• uppvisa en grundläggande analytisk förmåga vid mötet med medie- och kommunikationsvetenskapens marknader, publiker och texter.

Examination

Vardagens medier:

 • Löpande muntliga och skriftliga analysuppgifter
 • Enklare medieproduktioner
 • Seminarier med obligatorisk närvaro
 • Skriftlig hemtentamen
Kvantitativ analys:
 • Löpande muntliga och skriftlig analysuppgifter
 • Obligatoriska datorövningar
 • Seminarier med obligatorisk närvaro
 • Skriftlig salstentamen
Text och tolkning:
 • Löpande muntliga och skriftliga analysuppgifter
 • Seminarier med obligatorisk närvaro
 • Skriftlig hemtentamen
B-uppsats:
 • Skriftligt vetenskapligt arbete (B-uppsats), genomfört godkänd uppsatsopposition på annan students uppsats och försvarande av den egna uppsatsen.
För att erhålla betyget Väl Godkänd på hela delkursen fordras att minst 15 högskolepoäng skall vara bedömda med betyget Väl Godkänd oavsett delkurs.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.