Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Retorik A, 30 högskolepoäng

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42338

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42339

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42061

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Retorik B

Kurs 30 högskolepoäng

Retorik B bygger vidare på innehållet i Retorik A och under kursen får du både breddade och fördjupade kunskaper om retorikens och retorikvetenskapens centrala begrepp och frågeställningar med förankring i ämnets långa historia från antik tid till idag. I kursen ges också en orientering i grundläggande humanvetenskaplig metodik. De teorier och metoder som introduceras får du tillämpa på praktiska exempelsituationer såväl som i analyser. På så vis syftar kursen till att ge en fördjupad förståelse av retorikämnets mångsidighet.

Kursen innehåller fyra delkurser. Med utgångspunkt i centrala källtexter presenterar och problematiserar den första delkursen frågeställningar och problemområden inom det retoriska tänkandet från antiken fram till modern tid. Delkurs två är uppsatsförberedande och ger kunskaper om och förhållningssätt till ett antal metoder för retorisk analys. Den tredje delkursen innehåller tillämpningsövningar i modern retorisk teori och metod. Inom den fjärde delkursen skriver du en mindre, vetenskaplig uppsats som bygger på de teorier och metoder som tidigare presenterats under kursen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • på ett nyanserat sätt förklara och illustrera några för retoriken centrala historiska perioder,
 • förklara vedertagen retorisk terminologi samt relatera denna till studerade retoriska situationer och retoriska artefakter,
 • sammanfatta och förklara det samtida retorikvetenskapliga forskningsfältets övergripande uppbyggnad och dess generella praktiker,
 • redogöra för några moderna kritiska perspektiv och deras relation till och status inom samtida retorikforskning,
 • redogöra för de grundläggande stegen i initiering och genomförande av en vetenskaplig rapport och för vetenskaplig argumentation.
Färdigheter och förmåga
 • självständigt utföra retorisk kritik med hjälp av ett urval för situationen passande teorier, begrepp och metoder,
 • kritiskt värdera retorisk teoretisk litteratur i förhållande till både samtida och historiska perspektiv,
 • självständigt genomföra kortare vetenskapliga arbeten,
 • skriva i enlighet med en vetenskaplig textnorm, det vill säga vad gäller stil, akribi och argumentation,
 • försvara och kritiskt diskutera kortare vetenskapliga arbeten,
 • formulera för retoriken relevanta frågeställningar och relatera dessa till det samtida retoriska forskningsfältet,
 • kritiskt analysera ett praktiskt ideologiskt problem från yrkesfältet i förhållande till en situation och på ett reflekterat vis kunna föreslå möjliga förhållningssätt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt reflektera över egna och andras retoriska artefakter,
 • reflektera över för retoriken relevanta perspektiv på etik, mångfald och -samhälle,
 • demonstrera ett reflekterat omdöme när det gäller att arbeta med retorisk kritik i relation till ett professionellt uppdrag,
 • reflektera över sin egen retoriska utveckling.

Examination

Examination på samtliga delkurser sker genom löpande examination i form av inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt aktivt deltagande vid seminarier och obligatorisk närvaro vid samtliga undervisningstillfällen.

För nedanstående delkurser gäller dessutom:

1001 - Retorikens idéhistoria:
Fördjupningsarbete som presenteras i muntlig eller skriftlig form

1002 - Retorikvetenskapens fält:
Muntlig examination och forskningsöversikt

1004 - Uppsats:
Framläggande av uppsats för granskning vid ett seminarium samt fullgörande av opposition på en annan uppsats.

Enstaka missade undervisningstillfällen kan, efter samrådan med kursansvarig, kompenseras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget Väl godkänd på hela kursen fordras betyget Väl godkänd på minst tre av delkurserna varav en delkurs måste vara uppsatsen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.