Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 60 högskolepoäng inom medieteknik eller motsvarande dokumenterad erfarenhet

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-08

  Anmälningskod: SH-44053

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-08

  Anmälningskod: SH-44042

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Mobila tjänster och gränssnitt

Kurs 7,5 högskolepoäng

I takt med den tekniska utvecklingen av mobila och trådlösa kommunikationssystem förändras också människors användande, attityder och beteende i förhållande till mobila verktyg och applikationer. Den föränderlighet som tekniken ger möjlighet till skapar ett behov av dynamisk, teoretisk och praktisk kunskap avseende såväl gränssnittsdesign som tillämpning och utveckling av applikationer för mobila system. Kursen syftar dels till att skapa förståelse för människors villkor för, samt behov och användande av, mobila tjänster ur ett designperspektiv, dels till att ge grundläggande kunskap om utveckling av mobila tillämpningar och applikationer med stöd av relevanta utvecklingsmiljöer och plattformar.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbeten individuellt såväl som i grupp. Teoretiska, praktiska och tekniska inslag integreras för att träna studenter i analys och reflektion inom medieteknik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten
• definiera och jämföra olika typer av mobila tjänster och applikationer
• beskriva aktuella tekniker för mobila tjänster och applikationer
• hantera verktyg för utveckling av mobila tjänster och applikationer
• planera tjänster och applikationer för mobil informationsteknik.
• dokumentera och sammanställa sitt arbete skriftligt samt avrapportera i muntlig form
• granska och utvärdera mobila tjänster och gränssnitt

Examination

1001, Mobila tjänster och gränssnitt - Projekt, 4,5 högskolepoäng
Projektarbete (individuellt eller i grupp)

1002, Mobila tjänster och gränssnitt - Rapport, 3 högskolepoäng
Skriftlig rapport samt opposition på annan students rapport

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.