Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Internationella relationer A, 30 högskolepoäng samt Internationella relationer B, 30 högskolepoäng, eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43182

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43183

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43023

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43027

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Internationella relationer C

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen inleds med ett moment i vetenskapsteori och metod. Därefter följer en fördjupningskurs om internationella relationer. Under det avslutande momentet skrivs en C-uppsats.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2014

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier samt i anslutning till dessa övningar och grupparbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
• i tal och skrift redogöra för fördjupad förtrogenhet med de centrala teoretiska debatterna inom internationella relationer, inklusive traditionella och alternativa perspektiv, liksom variationer och debatter inom respektive perspektiv
• i tal och skrift redogöra för fördjupad kunskap om och förståelse för ett delområde och dess inomparadigmatiska debatter, exempelvis inom konfliktforskning, globalisering, internationellt samarbete eller utrikespolitisk analys
• i tal och skrift redogöra för fördjupad kunskap om och förståelse för hur teori och empiri kan integreras inom studiet av internationella relationer.

Färdighet och förmåga
• självständigt definiera en vetenskaplig problemställning inom internationella relationer
• reflektera över hur teorier om internationella relationer kan användas i praktiken
• kritiskt granska forskning om internationella relationer
• självständigt planera och genomföra ett större uppsatsarbete samt skriftligt och muntligt presentera forskningsresultat i kommunikation med studenter och lärare
• kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete.

Värdering och förhållningssätt
• kritiskt reflektera över och värdera olika ställningstaganden i historiska och aktuella sakfrågor inom internationella relationer
• värdera olika etiska aspekter i forskningsarbetet och forskarens roll i samhället.

Examination

Vetenskapsteori och metod:
Inlämningsuppgifter och hemtentamen

Internationella relationer - teoretisk fördjupning:
Inlämningsuppgifter

Uppsats:
Författande av uppsats, försvar och opposition av uppsats samt seminarieaktivitet

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2014

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.