Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Statsvetenskap A och B om vardera 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43178

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43179

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43013

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43014

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Statsvetenskap C

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen inleds med ett moment i vetenskapsteori och metod. Därefter följer en fördjupning i ett statsvetenskapligt delområde, genom ett valbart tematiskt moment. Under det avslutande momentet skrivs en C-uppsats.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2014

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier samt i anslutning till dessa övningar och grupparbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
• redovisa ytterligare utvecklad förtrogenhet med statsvetenskapens teoretiska kontext och skärpt förståelse för dess kunskapsvillkor
• redovisa fördjupad förtrogenhet med statsvetenskapens subdiscipliner
• redovisa fördjupad förtrogenhet med att integrera statsvetenskaplig teori och empiri.

Färdighet och förmåga
• självständigt definiera en statsvetenskaplig problemställning
• reflektera över hur statsvetenskaplig teori kan användas i praktiken
• kritiskt granska statsvetenskaplig forskning
• självständigt planera och genomföra ett större uppsatsarbete samt att skriftligt och muntligt presentera resultat i kommunikation med andra grupper
• kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete.

Värdering och förhållningssätt
• kritiskt reflektera över och värdera olika ställningstaganden i samhällsfrågor
• värdera olika etiska aspekter i forskningsarbetet och forskarens roll i samhället.

Examination

Vetenskapsteori och metod:
Inlämningsuppgifter och hemtentamen

Valbar temakurs:
Skriftliga inlämningsuppgifter samt seminarieaktivitet

Uppsats:
Författande av uppsats, försvar och opposition av uppsats samt seminarieaktivitet

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2014

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.