Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Journalistik A, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43227

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43228

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Journalistik B

Kurs 30 högskolepoäng

Kursen är en påbyggnad och fördjupning av A-kursen i journalistik, och ger kunskaper och färdigheter i den berättande journalistikens uttrycksmöjligheter. Med utgångspunkt i berättarteknik, källkritik och fördjupade researchmetoder, datajournalistik och nyhetsgrafik, skriver du artiklar i olika genrer. Du tränar i att bildsätta och grafiskt utforma (layouta) dina texter, på grundval av medieetik och upphovsrätt på bildområdet.

Kursen ger också grunderna i tv-journalistik med inriktning på nyhetsinslag och nyhetssändningar, med bildberättande och dramaturgi för rörlig bild.

Kursen avslutas med en redaktionell övning i form av planering och produktion av en tidskrift med träning i typografi, layout, bildbehandling och originalframställning för publicering i tryckt form och på webben.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella arbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • identifiera och redogöra för journalistiska genrer och arbetsmetoder
 • redogöra för populärjournalistikens utveckling och uttrycksformer
 • redogöra för medieretorisk text- och bildanalys
 • redogöra för och jämföra arbetsmetoder som är specifika inom TV- och webbproduktion
 • redogöra för villkoren för flerkanalspublicering och webbpublicering samt resonera kring val av publiceringskanal utifrån innehåll, målgrupp och behov
 • redogöra för huvuddragen i svensk förvaltning och politiska styrformer på riksnivå.
Färdighet och förmåga
 • arbeta praktiskt med reportage och opinionsjournalistik samt med medieretorisk text- och bildanalys
 • arbeta journalistiskt med kvalificerade researchmetoder utifrån ett fördjupningstema
 • planera och producera en bildberättelse i såväl stillbild som rörlig bild
 • självständigt producera och utvärdera journalistik för tidskrift, TV och webb
 • hantera det svenska språket väl i olika journalistiska genrer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • källkritiskt värdera olika typer av information
 • reflektera kring egna och andras yrkesetiska ställningstaganden
Efter genomgången valbar kurs kan studenten:

[om studenten väljer den valbara kursen ”Tidskrift, 7,5 hp”]
 • Inom ramen för en redaktion samarbeta, planera och producera en tidskrift för en given målgrupp samt granska och bedöma resultatet och sitt eget arbete utifrån avsändare, målgrupp och medium
 • Arbeta praktiskt med typografi, formgivning (layout) och redigering för tryckta medier
[om studenten väljer den valbara kursen ”Programmering för journalister, 7,5 hp”]
 • använda programmering som ett verktyg för att förmedla ett journalistiskt innehåll i digitala medier
 • designa och diskutera programmeringsprocesser utifrån redaktionella behov och ett journalistiskt perspektiv
[om studenten väljer den valbara kursen ”Aktuell samhällsjournalistik, 7,5 hp”]
 • redogöra för moderna svenska samhällsförändringar med fokus på ekonomi, politik, och urbanisering och migration
[om studenten väljer den valbara kursen ”Kriminaljournalistik, 7,5 hp”]
 • redogöra för den juridiska brottmålsprocessen, från anmälan till dom
 • redogöra för grundläggande kriminologi, som är väsentlig för journalistiskt arbete inom området
 • redogöra för aktuell forskning om kriminaljournalistik och diskutera om och hur den kan användas på fältet
 • arbeta praktiskt med kriminaljournalistik, utifrån konkreta fall
[om studenten väljer den valbara kursen ”Kreativt journalistiskt skrivande, 7,5 hp”]
 • kunna arbeta journalistiskt med att skapa och gestalta berättelser som utgår från studentens egen research, samt med medieretorisk text- och bildanalys
[om studenten väljer den valbara kursen ”Radiojournalistisk fördjupning , 7,5 hp”]
 • redogöra för hur nyhets/aktualitetsredaktioner inom radio är organiserade och hur de fungerar i praktiken
 • Beskriva vilka moment som ingår i nyhets- och aktualitetsjournalistisk
 • hantera den teknik som nyhets- och aktualitetsjournalistik inom radio mediet kräver
 • Genomföra intervjuer samt redigera nyheter och fördjupande reportage
 • Planera, producera och publicera nyhets- och aktualitetsjournalistik
[om studenten väljer den valbara kursen ”Utrikesjournalistik” 7.5hp]
 • Redogöra för aktuella tendenser i internationell journalistik med inriktning på undersökande journalistik och cross-border journalism
 • Redogöra för insikter om källkritiska metoder i dagens utrikesjournalistik
 • Planera, producera och publicera en eller flera featureartiklar med inriktning på internationella relationer

Examination

Berättande journalistik i text och foto:

 • Skriftliga inlämningsuppgifter (som artiklar, fotouppgifter etc)
 • Skriftlig hemtentamen
TV-journalistik:
 • Muntlig redovisning
 • Obligatoriskt deltagande vid redaktionsarbete
 • Skriftlig hemtentamen
Research:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Obligatoriskt deltagande vid seminarier
Tidskriftsjournalistik:
 • Obligatoriskt deltagande vid redaktionsarbete
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Skriftlig hemtentamen
Programmering för journalister:
 • Muntlig redovisning
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
Aktuell samhällsjournalistik:
 • Muntlig redovisning
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
Kriminaljournalistik:
 • Muntlig redovisning
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
Kreativt journalistiskt skrivande:
 • Muntlig redovisning
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
Radiojournalistisk fördjupning:
 • Muntlig redovisning
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
Utrikesjournalistik:
 • Muntlig redovisning
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
Enstaka missade seminarier eller andra obligatoriska moment kan, efter samråd med examinerande lärare, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs motsvarande betyg på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.