Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Godkända kurser om minst 120 högskolepoäng i huvudområdet miljövetenskap varav minst 15 högskolepoäng på C-nivå.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-45

  Anmälningskod: SH-44051

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 14-23

  Anmälningskod: SH-44169

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-13

  Anmälningskod: SH-44168

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Examensarbete i miljövetenskap

Kurs 15 högskolepoäng

Detta är en kurs där du kan träna dig i att göra egna vetenskapliga undersökningar och experiment. Inom kursen får du möjlighet att analysera ett problem på en fördjupad nivå, inom något av de områden som ingår i programmet Miljö och utveckling. Du ska självständigt utveckla och genomföra en vetenskaplig studie, innefattande problemformulering, metoddesign, teorianknytning samt insamling, bearbetning och analys av data. Du ska sedan redovisa kunskaper och nådda resultat såväl muntligt som skriftligt i en vetenskaplig form. Vid en muntlig redovisning ska du även kritiskt tolka och värdera andra vetenskapliga studier. Det självständiga arbetet kan innefatta praktiskt fält- och laboratoriearbete eller vara ett teoretiskt arbete. Som stöd till det självständiga arbetet finns dels handledning från vetenskapligt erfarna handledare, dels diskussionsseminarier med andra studenter.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Kursen ges i form av individuell handledning, men det kan finnas gemensamma moment. En projektbeskrivning med tidsplan ska godkännas av examinator och handledare före start. Handledare och eventuell bihandledare utses före kursens start.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • analysera ett problem, på en fördjupad nivå, inom något av de områden som ingår i miljö och utveckling
 • relatera sin studie till den aktuella forskningsfronten
 • självständigt utveckla och genomföra en vetenskaplig studie innefattande problemformulering, metoddesign, teorianknytning samt insamling, bearbetning och analys av data
 • redovisa kunskaper och nådda resultat såväl muntligt som skriftligt i en vetenskaplig form
 • kritiskt tolka och värdera olika typer av skriftliga och muntliga källor
 • relatera och värdera den praktiska tillämpbarheten av egna resultat
 • kritiskt värdera andra vetenskapliga studier

Examination

Examination består av muntlig redovisning av arbetet i det vetenskapliga seminariets form samt skriftlig redovisning i det vetenskapliga arbetets form på engelska eller svenska. En muntlig/skriftlig opposition på ett annat examensarbete i miljövetenskap ska utföras.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.