Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng huvudområdet i svenska eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Inställd

  HT18100%Dag

  Vecka 36-40

  Anmälningskod: SH-42340

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Teoretiska perspektiv för praxisorienterad språkanalys

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen ger en teoretisk fördjupning inom ett antal språkvetenskapliga forskningstraditioner där texter och samtal studeras i relation till olika samhälleliga verksamheter. Områden som behandlas är bland annat dialogism och verksamhetsteori, diskursanalys, lingvistisk antropologi och sociokulturella teorier om praktikgemenskaper.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella arbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redogöra för fördjupade kunskaper om språkbruksanalys, dess teorier och forskningsmetoder
 • redogöra för fördjupade kunskaper inom ett par centrala språkteoretiska områden
Färdighet och förmåga
 • formulera teoretiska utgångspunkter för avancerade språkbruksanalyser samt kritiskt analysera komplexa samband mellan språk och kontext
 • självständigt och kreativt formulera ett språkvetenskapligt forskningsproblem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt och kritiskt värdera innebörden och användbarheten av olika språkvetenskapliga teorier och metoder
 • redogöra för hur ett språkvetenskapligt förhållningssätt kan tillämpas på olika samhällspraktiker

Examination

Löpande examination i form av skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande vid seminarier.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.