Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Journalistik A samt Journalistik B om vardera 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43229

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43230

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43080

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43082

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Journalistik C

Kurs 30 högskolepoäng

Kursens första del behandlar teorier och traditioner inom journalistikforskningens fält, och ger fördjupad träning i olika undersökningsmetoder med särskild inriktning på journalistikforskning. Kursens andra del består av ett självständigt vetenskapligt arbete som presenteras i form av en uppsats. Det självständiga arbetet genomförs med utgångspunkt i teorier, metoder och begrepp förvärvade under tidigare delkurser.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella arbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • kritiskt tolka och använda sig av medievetenskapliga teorier
 • värdera vetenskapliga metoder inom samhällsvetenskap och humaniora med relevans för journalistikforskningens fält
Färdighet och förmåga
 • självständigt identifiera, strukturera och analysera vetenskapliga frågeställningar
 • genomföra och försvara en vetenskaplig studie
 • kritiskt granska andras vetenskapliga arbeten
 • hantera det svenska språket väl i olika former av akademiskt skrivande
 • reflektera över hur medievetenskaplig teori kan användas i journalistiskt arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • anlägga en kritiskt fördjupad förståelse för journalistikens roll i samhället
 • självständigt reflektera över den journalistiska yrkesrollen och över journalistikens normer och rutiner, samt journalistikens uttryck, form och innehåll

Examination

Journalistikforskningens teorier:

 • Seminarieövningar och skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande
Journalistikforskningens metoder:
 • Skriftlig salstentamen
 • Seminarieövningar och skriftliga inlämningsuppgifter
 • Skriftligt PM som seminariebehandlas
 • Seminariedeltagande
Uppsats:
 • Framläggande av egen uppsats för vetenskaplig granskning, samt opposition och seminariediskussion av andra studenters uppsatser
 • Seminariedeltagande
Enstaka missade seminarier eller andra obligatoriska moment kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs motsvarande betyg på delkursen 1003 Uppsats, 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.