Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap A och B, 30 högskolepoäng vardera, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 14-23

  Anmälningskod: SH-42316

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 14-23

  Anmälningskod: SH-42076

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Mediekritik

Kurs 15 högskolepoäng

I dagligt tal kan mediekritik betyda två saker. Å ena sidan en kritik som framförs mot mediernas verklighetsbild, ofta på politiska grunder. Sådan kritik kan riktas mot det man upplever som felaktigt eller snedvridet i mediernas rapportering av ett skeende, eller mot de falska föreställningar som mediernas representationer i stort skapar. Å andra sidan kan termen syfta på texter som påminner om traditionell litteratur- eller filmkritik, där värderande perspektiv kan anläggas på form och innehåll i specifika produktioner, eller där frågor av slaget "Vad är bra TV?" eller "Hur berättar digitala medier?" kan kommenteras mer generellt.

På den här kursen kommer du att få arbeta med att analysera och själv formulera båda dessa typer av mediekritik. Vi läser tillsammans några klassiska mediekritiska verk, och arbetar sedan praktiskt med att skriva olika genretypiska texter: debattartikel, essä, kritisk granskning och analys. Kursens nav utgörs av din egen textproduktion och av workshops där vi läser och diskuterar varandras texter.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2015

Undervisningens uppläggning

Kursen består av föreläsningar, gästföreläsningar, praktiska övningar i grupp och individuellt samt seminarier. Dessa seminarier innefattar också gästkritiker ifrån arbetslivet (t ex journalister och kulturskribenter). Föreläsningarna introducerar och kontextualiserar olika aspekter av mediekritik. I de skriftliga uppgifterna och på seminarier och workshopar förväntas studenten presentera, kritiskt värdera och diskutera sina och andra studenters övningar i mediekritiskt skrivande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för de olika traditioner som finns inom mediekritik, dess historiska kontexter, centrala frågeställningar, samt kunskapsanspråk och normativa utgångspunkter,
 • identifiera och redogöra för mediekritikens olika former, stilar, genrer och uttryckssätt,
 • argumentera mediekritiskt i såväl tal som i skrift,
 • använda sig av mediekritikens olika former, stilar, genrer och uttryckssätt i egna texter.
 • analysera och värdera argumenterande framställningar,
 • analysera och kritiskt tolka mediekritiska texter, samt diskutera och värdera egna och andras mediekritiska texter.

Examination

Examinationerna är följande:

Mediekritik: teori (1001)

 • Aktivt deltagande på seminarier och gästföreläsningar
 • Skriftlig hemtentamen
Mediekritik: kreativt skrivande (1002)
 • Löpande skrivuppgifter.
 • Aktivt deltagande på workshopar.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.